Lokalpolitik

Bygmester utilfreds

Tidskrævende og negativ, mener Børge Juul Kristensen.

Kommunen skulle ikke være en modpart, men en samarbejdspartner, siger Børge Juul Kristensen. Foto: Ole Torp

Kommunen skulle ikke være en modpart, men en samarbejdspartner, siger Børge Juul Kristensen. Foto: Ole Torp

Et nyt område er i øjeblikket under udvikling, og her er der tale om en udstykning med 24 grunde til nye passivhuse, hvilket vil sige huse, som næsten ingen energi bruger. Området er beliggende mellem Geråvej og Asbækholtbækken. I den sydvestlige ende af området bliver der et såkaldt forsinkelsesbassin i form af en sø. Området har derfor fået navnet "Søtoften". I kommuneplanen for området, som blev vedtaget, da de første planer forelå, var området med de 24 grunde imidlertid blevet reduceret til omtrent halvdelen af det oprindelige areal. Det var den sydvestligste ende med bl.a. forsinkelsesbassinet, som var udtaget af planen. Som en følge heraf kunne arbejdet med udstykningen ikke komme i gang, og det var først efter, at et massivt pres fra BJK's side havde fået kommunen til at lave et tillæg til kommuneplanen, at der blev givet tilladelse til at bruge den oprindelige plan. Men så var der også gået et helt år. I mellemtiden har der været en omfattende korrespondance og mødevirksomhed mellem kommunen og BJK, og de implicerede skrivelser viser, at der i sagsforløbet har været meget stor forskel i opfattelsen af, hvad der er foregået. I en skrivelse fra landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær karakteriseres sagsforløbet således: "Ovenstående sagsforløb kunne være mere elegant, hvis vi var blevet inddraget på et tidligere tidspunkt i fastlæggelsen af den omtalte reducering." BJK's primære anke går på, at det ikke er rigtigt, når forvaltningen påstår, at Miljøcenter Århus har anbefalet, at det nævnte område udtages. Det gentog han på generalforsamlingen i Brønderslev Erhverv og Turisme, og det resulterede efter generalforsamlingen i et brev fra kommunen, som understreger, at forvaltningen ikke har argumenteret for netop udtag af det omtalte område med baggrund i, at Miljøcentret skulle have anbefalet dette. I stedet bruger forvaltningen som argument, at staten i publikationen "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen" siger: "Kommuneplanens rækkefølgebestemmelser skal sikre, at byvæksten sker inde fra eksisterende by og udad." BJK kan slet ikke acceptere kommunens redegørelse for sagsforløbet, og i en skrivelse til kommunen skriver han, at afvandingen fra hele området var planlagt i samarbejde med Brønderslev Forsyning, og dertil var det omtalte forsinkelsesbassin meget centralt. Derfor foreslog man, at et andet nærmere bestemt areal kunne udtages af kommuneplanen. Trods dette vægtige argument, kørte kommuneplanen gennem de respektive organer, og på et møde med miljø- og teknikudvalget, blev det fremført, at den medarbejder, som havde sagen, havde haft et møde med Miljøcenter Århus om sagen. Den pågældende medarbejder havde ved flere lejligheder argumenteret med anbefalingen fra Miljøcentret, men det blev altså senere bestridt svaret fra kommunen. Han siger om sagsbehandlingen: - Dette er udstykning nr. otte i området, og det har været op ad bakke i forhold til kommunen alle gangene. Det tager alt for lang tid. Det er spildt arbejde for såvel kommunen som for os. Kommunen skulle ikke være modpart, men samarbejdspartner.