Hospitaler

Byrådet: - 14,5 millioner til sygehuset er for lidt

Urealistisk at spare syv millioner i Skagen

SKAGEN:Skagen Kommunes borgmester Hans Rex (V) afviser, at byrådet i Skagen og personalet på det lokale sygehus har påstået, at det kan lade sig gøre at drive Skagen Sygehus på et rimeligt niveau for 14,5 millioner kroner. - Det er med nogen forundring, at vi hører og læser, at det amtsrådet har besluttet i budgetforliget skulle komme fra personalet på Skagen Sygehus eller fra Skagen Byråd, siger borgmesteren. I budgetforliget for amtets budget næste år bliver der 14,5 millioner kroner til at drive Skagen Sygehus for. - Det forslag, som vi kom med, indeholder en budgetramme på 16-18 millioner kroner. Vi har også gjort opmærksom på, at amtets besparelse på netto syv millioner kroner per år ved at nedlæggelse af Skagen Sygehus virker urealistisk højt med henvisning til behov for øgede udgifter til beredskab og transport, etablering af sengepladser i Frederikshavn med mere, lyder det i et brev fra Skagen byråd underskrevet borgmesteren og kommunaldirektør Johan Hessellund. Byrådet i Skagen tror ikke på, at det vil være muligt at drive Skagen Sygehus for 14,5 millioner kroner. - Det er vores umiddelbare reaktion, at amtets forslag næppe er realistisk på længere sigt, og at det er umuligt på kort sigt at drive Skagen Sygehus for 14,5 millioner kroner om året. Næste år vil det ikke være muligt alene på grund af opsigelsesvarsler fra personale, udbetaling af feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse med mere. - Det vil i øvrigt af samme grunde være umuligt at opnå besparelsen i 2003 ved en fuldstænding nedlæggelse af Skagen Sygehus, konstaterer Hans Rex og Johan Hessellund. De udtrykker på byrådets vegne glæde over, at budgetforliget indeholder muligheder for at bevare sygehuset i Skagen - dog i reduceret udgave. - Skagen Kommune vil, i den udstrækning det er muligt, medvirke positivt til, at vi får etableret Skagen Sygehus på den bedste måde i de rammer, som amtsrådet udstikker til glæde for såvel borgere som gæster i Skagen, lyder det i brevet fra Skagen til amtsrådet. Skagboerne gør også opmærksom på, at en nedlæggelse eller redutkion af sygehuset vil betyde øgede udgifter for amtets sygehusvæsen til lægeberedskab i Skagen og transport mellem Skagen og sygehusene i Frederikshavn og Hjørring. - I det videre samarbejde om bevarelse af Skagen Sygehus er vi nødt til at forudsætte, at det fra begyndelsen er et funktionsdueligt sygehus. Vi går ud fra, at eventuelle renoveringer af installationer på sengeafsnittet i Skagen er anlægsudgifter, konstaterer skagboerne. En konsekvens af amtets sparekrav på syv millioner kroner på sygehuset i Skagen vil sandsynligvis være, at cirka 20 medarbejdere skal afskediges, og at antallet sengepladser reduceres fra de nuværende cirka 30 til cirka 10.