Lokalpolitik

Byrådet i Rebild drøftede visioner

En svær tid ligger foran de lokale beslutningstagere i Rebild Kommune, og der er brug for visioner for, hvordan opgaver skal løses, så enderne når hinanden. Derfor har politikerne været samlet til visionsseminar.

Byrådet var samlet til visionsseminar. Arkivfoto: Lars Pauli

Byrådet var samlet til visionsseminar. Arkivfoto: Lars Pauli

Seminaret blev indledt med en orientering om den økonomiske situation i såvel et nationalt og kommunalt perspektiv, oplyser stabschef Lars Schou i en pressemeddelelse. De kommende år forventes at blive præget af en meget stram økonomi, hvor kommunen i bedste fald kan håbe på 0-vækst i de kommunale budgetter. Denne orientering rejste spørgsmålene: Er Byrådet klar til at påtage sig denne vanskelige opgave? Hvordan skabes der plads til politiske visioner? Hvordan får man borgernes forståelse for nødvendige prioriteringer? Statsforvaltningsdirektør Leif Sondrup gav et oplæg om kommunalbestyrelsens roller og opgaver. Herunder pointerede han at politikerne har flere forskellige roller og opgaver. Politikerne skal prioritere og fastlægge serviceniveauer, de skal påtage sig myndighedsopgaven og føre tilsyn med, om de politiske beslutninger efterleves – og ikke mindst om den fastlagte service bliver leveret. Byrådet vurderede visionen for Rebild Kommune. Byrådet er – med enkelte justeringer – enige om fortsat at arbejde efter den overordnede vision anno 2005, som tager sit udgangspunkt i Rebild Kommunes beliggenhed og enestående natur. Der vil fortsat være fokus på: Bosætning, land – by – en sammenhængende kommune, erhvervsudvikling, service og kvalitet i den kommunale opgavevaretagelse, borgerdeltagelse – borgerinddragelse – demokrati og værdier. Som afslutning på dagen drøftede politikerne spillereglerne for deres politiske arbejde. Som udgangspunkt er der et dilemma i, at politikere, som per definition er valgt til at være uenige, skal påtage sig et fælles ansvar for at lede og drive en kommune. Hvilke spilleregler skal gælde herfor blev drøftet ud fra konkrete cases. Økonomiudvalget og Byrådet vil på deres møder allerede i marts følge op på visionsseminaret og beslutte, hvordan der skal arbejdes videre med visionen og spillereglerne. Samtidig vil Byrådet hurtigt trække i arbejdstøjet for at få fulgt op på de økonomiske problemer og udfordringerne med såvel overholdelse af budgettet for 2010 som fastlæggelsen af budget for 2011.