Byrådet lægger plan for miljøet

Det siger loven, at byrådet skal, og at den reviderede plan skal være på plads inden nytår.

HADSUND: Borgerne i Hadsund Kommune skal i det daglige vise miljøhensyn og spare på forbruget af ressourcer. Det samme skal både private og offentlige virksomheder. Det fremgår af det forslag til en lokal strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, som kommunen er forpligtet til at udarbejde, og som går under navnet Agenda 21. Hvad enten man er uenig eller, så har man som borger otte uger fra i dag til at få indflydelse på den endelige plan, hvis hovedmålsætning lyder: - Hadsund Kommune skal være et sted, hvor miljøhensyn og mindskelse af ressourceforbruget indgår som en fast del af borgernes samt private og offentlige virksomheders virke og handlinger i dagligdagen. Det hedder videre, at Hadsund Kommune er omgivet af skov og afgrænset af fjord og hav, og at det giver en enestående fauna og flora, som også fremtidige generationer skal kunne glædes ved. Og at byrådet vil arbejde for at sikre borgerne adgang til naturen, at gøre kommunens grønne områder attraktive og at så vidt muligt at friholde bynære natur områder for jagt. Udover de overordnede mål, så er det i den i alt 13-sider lange redegørelse beskrevet, hvordan man mere konkret har tænkt sig, at arbejdet skal foregå. Det skal blandt andet ske ved at påvirke virksomheder, og det fremgår, at virksomheder, der ikke følger regler og forskrifter på miljøområdet, ikke skal gøre sig forhåbninger om at udføre opgaver for kommunen. Det skal også ske ved, at kommunen fejer for egen dør, som det er formuleret. Det sker allerede igennem en kommunal Agenda 21-gruppe, der arbejder konkret med miljøproblematikker, og det kan ifølge planen føre til at de såkaldte grønne regnskaber for kommunens genbrugsplads suppleres af lignende regnskaber fra materielgård og renseanlæg. Hvad borgerne angår, så lægger planen op til, at det relativt anonyme Grønne Råd, der består af repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Landsbyrådet, Erhvervsrådet og den kommunale forvaltning, skal spille en større rolle - som igangsætter af projekter og som sparringspartner for private og offentlige initiativer. Der lægges op til, at rådet får op til 20.000 kroner om året, som kan bruges til at præmiere sådanne initiativer. Planen indeholder desuden en række konkrete målsætninger på affaldsområdet, og borgerne kan således orientere sig om, hvor meget og hvordan kommunen har tænkt sig, at der skal skæres ned på mængden af affald. Det er Planloven, der siger, at byrådet skal offentliggøre sin Agenda 21-strategi inden udgangen afgangen af valgperiodens første halvdel. Den udløber ved årsskiftet.