Børneporno

Byretterne er endu ikke med på strengere straffe

Der er en klar tendens til, at straffene for distribution af børneporno er blevet hårdere. Det ligger lidt tungere med straffene for at besidde det forbudte materiale. Det slår ekspert i strafferet, docent Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, fast. Det er to år siden, Danmark efter pres fra EU skærpede straframmerne for besiddelse og distribution af børneporno og misbrug af børn. Det er et år siden, Rigsadvokaten pålagde landets politimestre at sørge for, dels at de skærpede straframmer blev brugt i praksis. Dels at sørge for anke af de domme, hvor distribution af børneporno ikke førte til ubetingetede fængselsstraffe. -Af de domme, der er afsagt i det år, og de anker der er færdigbehandlede ses, at de skærpede straframmer bruges. Der er lidt slinger i valsen i byretterne, hvor dommene kan tyde på forvirring og usikkerhed endnu, mens landsretsdommene klart viser tendensen. Så klart, at man må mene, det på dette område er gået hurtigere med at bruge skærpede straframmer i praksis end på andre områder, hvor man strammer kursen, siger Jørn Vestergaard. Han forklarer, at når man ikke med et slag kan bruge de højere straframmer helt konsekvent, er det fordi dommere må have nogle domme at sammenligne med. Derfor er der en slags forsigtighed eller tilløb et stykke tid efter, at det er blevet muligt at dømme hårdere. Af en række domme, omtalt af Rigsadvokaten, fremgår, at selv meget grove tilfælde af besiddelse og distribution af børneporno, hvor straframmen er seks års fængsel, kan ende med en dom på bare 12 måneders fængsel. -Det er stort set kun i drabssager, den ultimative forbrydelse, man ser straframmerne anvendt fuldt ud. Ellers er man nødt til altid at have plads til, at der kan ske forbrydelser af samme karakter, der er endnu værre. Eller til at den samme person kan begå den samme forbrydelse igen og igen og derfor skal kunne være indenfor straframmen, fordi vi herhjemme ikke lægger straffe sammen, som man gør i f.eks. USA, forklarer Jørn Vestergaard. En straframme på seks års fængsel for besiddelse og distribution af børneporno under skærpende omstændigheder, der kan være pornografiens karakter, systematisk udbredelse af materialet eller at der klart har været tale om vold mod de agerende børn, er efter danske forhold meget høj, mener Jørn Vestergaard. EU krævede dansk indretning efter straframmerne i de øvrige lande, og forlangte den danske straframme hævet fra to til mellem fem og 10 år. Pr. tradition er ingen danske straframmer fem års fængsel, derfor blev det seks. Altså det lavest mulige for at imødekomme EU-kravet. -Seks år er en høj straframme for forbrydelser, hvor gerningsmanden ikke selv har været voldelig eller direkte agerende overfor ofret, men alene har haft omgang med fotografisk materiale af en andens forbrydelse, forklarer Jørn Vestergaard.