Lokalpolitik

Byudvikling - bopælspligt

I et længere indlæg i NS 29. august beskæftiger Tina Bømler sig indgående med problematikken ”Helårshuse contra mere eller mindre tomme feriehuse, der giver turistbyernes midtbyer et kulissepræg, som ikke er fremmende for den forlængelse af turistsæsonen, som man gerne vil have”. T.B. hænger primært problematikken op på juraen, idet hun skriver: ”Problematikken med helårshusene i midtbyen er også velkendt fra Skagen og Lønstrup, fordi det er blevet et stigende problem, at man ikke juridisk kan håndhæve bopælspligten”. Det er en forkert præmisse. De juridiske regler er helt krystalklare. Det er måske snarere et politisk problem, hvis der ikke er vilje til at formulere og håndhæve fornuftige regler. I en konkret sag fra Lønstrup 2004, havde Hjørring Kommune meddelt en ny ejer tilladelse til at ændre sin boligs status fra helårsbolig til fritidsbolig med den begrundelse, at når den særlige procedure i boligreguleringsloven var overholdt, havde ejeren et retskrav på at få ejendommens status ændret. Foranlediget heraf opfordrede jeg i maj 2004 daværende byråds- og folketingsmedlem Gudrun Laub (V) til at prøve at afklare retsreglerne på området for os og evt. søge dem ændret om nødvendigt. Jeg fik svar 14. juni 2004, hvoraf fremgår, at Hjørring Kommune havde misforstået reglerne. I en længere redegørelse, der er underskrevet af socialminister Henriette Kjær og som har været forelagt for Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, fremgår helt klart, at boligreguleringsloven er uden betydning. Lokalplanen kan anvendes til at undgå, at helårsbeboelser tages i brug til sommerhusbeboelse, også selv om boligefterspørgslen ikke tilsiger det, og at kommunen kan påbyde en ejer at ophøre med at anvende en bolig i strid med lokalplanen. Ejeren har ikke med nogen som helst lovhjemmel et krav på, at lokalplanen fraviges, og kommunen kan således påbyde en ny ejer at ophøre med at benytte en helårsbolig til fritidsformål, hvis lokalplanen foreskriver helårsbeboelse. Kommunen kan med andre ord helt og holdent henholde sig til lokalplanens bestemmelser uden at skele til andre regelsæt. Hvorvidt vi skal have en fornuftig planlægning, der beskytter turistbyernes kerneområder mod kulissepræg og tomme huse er derfor alene op til vore kommunalpolitikeres vilje til at formulere reglerne og - måske især - til at søge lokalplanernes regler overholdt. Det er lokalplanen - og lokalplanen alene - der er afgørende. I Hjørring Kommune har teknisk udvalg på sit møde 22. september 2004 vedtaget, at der ikke fremover vil blive dispenseret fra lokalplanens bestemmelser om helårsbeboelse i Lønstrup. Så m.h.t. Lønstrup har de kommunale myndigheder både pligten og redskaberne. Så enkelt er det.