Lokalpolitik

Ca. 5000 ved amtet venter på jobafklaring

Usikkerhed i lang tid endnu om, hvor mange amtsansatte, der skal ud i kommunerne

NORDJYLLAND:To tredjedele af amtets ca. 15.000 ansatte kan regne med at skulle fortsætte i den kommende nordjyske region. For de øvrige ca. 5000 skal fremtiden afklares i løbet af det næste halvandet år. Ca. 1300 kan se frem til efter strukturreformen i 2007 at være statsansatte. Men det store spørgsmål er, hvor mange der under en eller anden form skal indstille sig på efter 1. januar 2007 at være ansat i en af de 11 kommende nordjyske kommuner. Nogle kan om godt et år håbe at få besked de fremtidige muligheder, men nogle kan komme til at skulle vente helt frem til sommeren 2006 med at få afklaret, hvor de skal arbejde efter kommunalreformen. Professor Bent Greve, Roskilde Universitet, har tidligere vurderet, at lidt under 4000 af Nordjyllands Amts ansatte skal overflyttes til kommunerne. Vurderingen fra Nordjyllands Amt selv er beheftet med stor usikkerhed, men det bliver mellem 1200 og 3800 medarbejdere, der skal ud til job i kommunerne. - Omkring 1200 medarbejdere kan direkte overføres til kommunerne. Men for en række områder er der stor usikkerhed. Det gælder f.eks. socialde institutioner, som kommunerne får ansvaret for, men som de kommende regioner kan fortsætte med at drive, siger kontorchef Tommy Christiansen, Nordjylland Amt. Usikkerheden kan komme til at strække sig helt frem til sommeren 2006. I 2005 skal Folketinget inden sommerferien vedtage op mod et halvt hundrede lovforslag vedrørende strukturreformen. Planen er, at amtet og de ny kommuner til februar 2006 skal have et forslag klar for, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem den ny region og kommunerne. Ro om sygehuse - Og den plan håber vi at kunne lave så detaljeret som muligt. En del kan jo allerede nu i loven se, hvor de lander. Det gælde f.eks. de ansatte på sygehusene. I stedet for at have Nordjyllands Amt som arbejdsgiver, så bliver det den kommende nordjyske region, de kommer til at høre under, siger amtets personalechef Jacob Jacobsen. Amtets mål er inden 1. juni 2006 for alle ansatte at kunne skabe en afklaring af de fremtidige jobmuligheder. Hvis, der på nogle områder er unighed mellem amtet og kommunerne, kan et særligt delingsråd træde i funktion. Rådet får en formand udpeget af Indenrigsministeriet, og det skal inden 1. august 2006 afklare eventuelle problemer. Den største usikkerhed om de fremtidige arbejdsforhold er knyttet til de lidt over 700 ansatte på Amtsgården i Aalborg. Her vil formentlig kun omkring halvdelen kunne regne med job i den ny region. Allerede her i efteråret lagde amtsrådet en strategi for det personalepolitiske arbejde. Her er amtet gået i dialog med kommunerne. Der har allerede været møde med den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune, og hurtigt i 2005 går amtet i dialog med nogle af de øvrige ny kommuner. Overordnet er der nedsat en politisk styregruppe bestående af amts- og kommunalpolitikere til at tage siger af overflytningen af opgaver og personale fra amterne til kommunerne. Yderligere er der en administrativ styregruppe, hvori der sidder en gruppe chefer fra amt sammen med flere kommunaldirektører. Jacob Jacobsen mener, at amtet og kommunerne måske kan nå til enighed om fælles spilleregler vedrørende ledige jobs. Stor udskiftning Hos amtet er der årligt en udskiftning af omkring en tiendedel af personalet. - En personaleomsætning af den størrelse er positivt på den måde, at der er mulighed for at lave større omstillinger, uden at det er nødvendigt at fyre folk, siger Jacob Jacobsen. For at sikre, at medarbejdere i nøglefunktioner bliver på deres post indtil det nuværende amt slutter sin funktion 31. december 2006, har der på amtet været talt om muligheden for at yde et fastholdelsestillæg. Den kan blive et særligt vederlag, som medarbejdere på vigtige poster kan få ved at undlade at fratræde i den vigtige omlægningsfase. Jacob Jacobsen understreger dog, at der ikke er truffet nogen beslutning om at bruge den form for honorering. Inden for de seneste måneder har ledelsen på Amtsgården haft samtaler med alle ansatte. Også personalet ved bl. a. Nordjyllands Trafikselskab og Center for Kompetenceudvikling har været med, således at det i alt har været omkring 900, der har været til samtale. - Vi har gjort det vi kunne, og jeg tror, at de fleste har været tilfredse med at få talt om de ændringer, som strukturreformen giver. Jeg tror også, at der er tilfredshed med de informationer, som vi har givet videre. Det er blevet taget meget professionelt, men det er da klart, at usikkerheden lægger sig som en dyne over en del af de ansatte. Specielt på Amtsgården vil mange blive berørt, siger Jacob Jacobsen. Ved samtaler har de fleste medarbejdere givet udtryk for, at en afklaring af de fremtidige arbejdsopgaver er det vigtigste. Men der bliver også lagt vægt på at få en arbejdsplads tæt på Aalborg eller måske inden for en afstand af 25-50 kilometer. Her der allerede givet, at den ny Aalborg Kommune, der får ca. 192.000 indbyggere, kommer til at overtage en dels af amtets medarbejdere. Som landsdelens største kommune vil Aalborg kunne overtage nogle af de meget specialiserede opgaver især inden for det sociale område, der i dag bliver klaret af amtet. En del af de ansatte har ved samtalerne ønsket at få mulighed for forskellige former for udddannelse, så de i højere grad er klar til ny opgaver. De ønsker vil amtets ledelse i vidt omfang søge at imødekomme.