EMNER

Ca­fé Adel vi­ger plad­senfor kop­per og kan­der

Isen­kram­for­ret­ning flyt­ter ind, hvor Bæchs Con­di­to­ri har bo­et

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Byg­nin­gen cen­tralt i Adel­ga­de skal hu­se isen­kram­for­ret­nin­gen.Fo­to: lars pau­li

HO­BRO:Ef­ter et år og ni må­ne­der er de byhjertelige ca­fé­ti­der for­tid i Ca­fé Adel i Ho­bro. Ca­fe­en, der luk­ke­de fre­dag den 21. april, vi­ger nem­lig plad­sen for kop­per og kan­der. Nye på plad­sen bli­ver brød­re­ne Pe­ter og Hen­rik Møl­ler, der flyt­ter de­res isen­kram­for­ret­ning, Kop & Kan­de ved Post­tor­vet, til den at­trak­ti­ve strøgadresse på nord­hjør­net af Adel­ga­de og Bor­ger­ga­de. Her hvor det lands­kend­te og po­pu­læ­re Bæchs Con­di­to­ri tid­li­ge­re hu­se­re­de i man­ge år. Med Kop & Kan­de-le­je­må­let får bygningsejeren, di­rek­tør Hans Ja­cob Bæch, Ho­bro, sam­ti­dig op­fyldt et øns­ke om at få ud­le­jet he­le hjør­ne-ejen­dom­men - rummende en hånd­fuld leje­mål - til en en­kelt le­jer. Hans Ja­cob Bæch har med det for­mål op­sagt le­je­må­let med ca­fé­in­de­ha­ver Git­te Sø­ren­sen, der sam­men med ku­si­nen Kris­ti­na Niel­sen åb­ne­de Ca­fé Adel den 15. ju­li 2004. Kris­ti­na Niel­sen trak sig se­ne­re ud af det ca­fé­ade­li­ge kom­pag­ni­skab. Ef­ter byg­ge­pla­nen kan den nye, sto­re Kop & Kan­de-for­ret­ning på me­re end 300 kva­drat­me­ter og i to eta­ger slå kun­de­dø­re­ne op den 1. sep­tem­ber. For­in­den fo­re­står et stort og om­fat­ten­de om­byg­nings­ar­bej­de, der al­le­re­de er gå­et i gang. Brød­re­ne Møl­ler, der og­så ejer ur- og guld­sme­de­for­ret­nin­gen Tor­ben E. Møl­ler i Ho­bro, har læn­ge væ­ret på ud­kig ef­ter en me­re strøgnær pla­ce­ring til Kop & Kan­de-for­ret­nin­gen, der åb­ne­de den 1. au­gust 1998 i Jern­ba­ne­ga­de ved Post­tor­vet. - Selv om Kop & Kan­de har ud­vik­let sig godt og drif­tigt, så må vi bare er­ken­de, at Jern­ba­ne­ga­de ik­ke er Strø­get, for­kla­rer Pe­ter Møl­ler. Og ud­sig­ten til at bli­ve næs­ten na­bo­kon­kur­rent til Imer­co-for­ret­nin­gen ved Sto­re Torv af­skræk­ker ik­ke Pe­ter Møl­ler. - Vi glæ­der os i hvert fald til at spil­le på sam­me ba­ne, som Pe­ter Møl­ler ud­tryk­ker det. Der­imod er Pe­ter Møl­ler per­son­ligt lidt ked af, at Ca­fé Adel har måt­tet la­de li­vet. Man­ge hobroensere var og­så ke­de af det, da Bæchs Con­di­to­ri luk­ke­de og gjor­de plads for Calidad. En su­per­mo­der­ne livsstilsforretning, som dog ret hur­tigt brænd­te fin­gre­ne på konceptovnen.