EMNER

Cafe Visnes - nyt røgfrit mødested i Fjerritslev by

FJER­RITS­LEV:Der er ik­ke me­gen plads, men der er hyg­ge­ligt. Fjer­rits­lev har få­et et nyt mø­de­sted, hvad en­ten man er til en kop kaf­fe el­ler et glas kø­ligt øl. As­bjørn Jes­per­sen med mel­lem­nav­net Visnes har åb­net en ca­fe i Vestergade med sam­me navn. Der er 35 sid­de­plad­ser i det lil­le ly­se lokale med sort gulv og mør­ke møb­ler. Ca­fe­en er et in­den­dørs sup­ple­ment til Ca­fe Gård­ha­ven og kan be­nyt­tes året rundt uan­set vej­ret. - Ste­det er røg­frit. Det skal man vi­de fra før­ste dag, poin­te­re­de As­bjørn Jes­per­sen, ved ind­vi­el­sen. Han fryg­ter, be­slut­nin­gen vil give ham et par drag over nak­ken fra nog­le kun­der. Men af­gø­rel­sen er ab­so­lut ik­ke til de­bat. - Har man trang til en smøg, må man en­ten en tur ud på for­tov­et el­ler i Gård­ha­ven. Når rø­gen har lagt sig, kan man ven­de til­ba­ge til Ca­fe Visnes. As­bjørn Jes­per­sen har pla­ner om le­ven­de mu­sik et par af­te­ner hver må­ned. På åb­nings­da­gen spil­lede Danni Elmo og Mads Ol­sen. Der var stu­ven­de fuldt i ca­fe­lo­ka­let, da borgmes­ter Ot­to Kjær Lar­sen er­klæ­re­de ca­fe­en åben. - Det­te lil­le in­ti­me sted er helt af­gjort by­ens nye mø­de­sted. Det glæ­der en borgmes­ter, at der næs­ten hver uge åb­ner en ny bu­tik el­ler virk­som­hed i kom­mu­nen. Og så er vi klar til den nor­ske in­va­sion, når den kom­mer. Han hen­ty­de­de til den ny hur­tig­ru­te mel­lem Hanst­holm og Kris­ti­an­sand, der ven­tes at brin­ge over 100.000 nord­mænd til Dan­mark om året. - Hvor­for tage til Ci­ty Syd og Jom­fru Ane Gade i Aalborg, når vi i Fjer­rits­lev har Ci­ty West og Ca­fe Visnes? Fjer­rits­lev Kom­mu­ne vil an­non­ce­re om eg­nens for­træf­fe­lig­he­der i en avis i Kris­ti­an­sand, der hus­stands­om­de­les i 70.000 ek­sem­pla­rer. Asbjørn Jespersen har udover Cafe Visnes og Gårdhaven også Cafe Asbjørn.