Jammerbugt

Che­fen sty­rer selv ak­ti­vi­te­ter­ne

Bejst­rup-virk­som­hed har ud­vik­let sig til en af lan­dets stør­ste i to­tal­løs­nin­ger til land­brug og trans­port

Per Kold Kris­ti­an­sen, in­de­ha­ver af Bejst­rup Ma­skin­sta­tion, ta­ger selv im­od de man­ge ord­rer og be­slut­ter i hvil­ken ræk­ke­føl­ge, de skal ud­fø­res.FO­TO: MAR­TIN DAM­GÅRD

Per Kold Kris­ti­an­sen, in­de­ha­ver af Bejst­rup Ma­skin­sta­tion, ta­ger selv im­od de man­ge ord­rer og be­slut­ter i hvil­ken ræk­ke­føl­ge, de skal ud­fø­res.FO­TO: MAR­TIN DAM­GÅRD

BEJST­RUP:Selv om Bejst­rup Ma­skin­sta­tion er en af lan­dets stør­ste akt­ører på om­rå­det, er det in­de­ha­ve­ren Per Kold Kris­ti­an­sen selv, der sid­der ved ordremodtagelsen og den to-tre kva­drat­me­ter sto­re plan­læg­nings­ka­len­der og no­te­rer, hvil­ken op­ga­ve der skal ud­fø­res. - Ma­skin­sta­tio­nen er ryg­ra­den i en al­si­dig virk­som­hed, der øns­ker at være to­tal­le­ve­ran­dør af løs­nin­ger in­den­for land­brugs­drift, trans­port, ved­li­ge­hol­del­se og an­læg til in­dus­tri og pri­va­te, si­ger Per Kold Kris­ti­an­sen. Bejst­rup Ma­skin­sta­tion blev grund­lagt i 1971 af Per Kold Kris­ti­an­sen og hans on­kel. Det var en be­ske­den start med to mand, en trak­tor og al­min­de­li­ge land­brugs­red­ska­ber ef­ter da­ti­dens stør­rel­se. I takt med ti­den og ud­vik­lin­gen er der ud­vi­det med den ny­este tek­nik in­den­for land­brugs­om­rå­det, og maskinstationsafdelingen i dag be­skæf­ti­ger om­kring 50 med­ar­bej­de­re og er i stand til at lø­se alle land­brugs­fag­li­ge op­ga­ver med de ny­este, avan­ce­re­de ma­ski­ner. I de før­ste år var ar­bejds­op­ga­ver­ne med land­brug or­di­næ­re sæ­son­ar­bej­der med pløj­ning, harv­ning, så­ning og høst­ar­bej­de. Det har gen­nem åre­ne få­et Per Kold Kris­ti­an­sen til at tæn­ke krea­tivt. Han har al­tid haft go­de og dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re, og for at und­gå, at de pe­rio­disk blev af­ske­di­get, når sæ­son­ar­bej­der­ne var over­stå­et, er der i takt med ti­den og ud­vik­lin­gen ta­get nye ar­bejds­om­rå­der ind. Ud over grund­stam­men med maskinstationsarbejde har Bejst­rup Ma­skin­sta­tion en al­si­dig en­tre­pre­nør­virk­som­hed, der be­skæf­ti­ger sig med alle re­le­van­te en­tre­pre­nør­op­ga­ver, her­un­der auto­ri­se­ret kloa­ke­ring. - Vi har en an­lægs­af­de­ling, der ud­fø­rer alt i ha­ve­an­læg og ind­kørs­ler med me­re. Vi har blandt an­det få­et op­ga­ven med an­læg­ge den nye by­park i Løg­stør, for­tæl­ler Per Kold Kris­ti­an­sen. En af de stør­re ak­ti­vi­te­ter er ind­fang­ning og trans­port af i ti­tu­sind­vis af kyl­lin­ger til Rose Poultrys fjer­kræ­slag­te­ri­er i Skovs­gård og Vin­de­rup. Det­te om­rå­de be­skæf­ti­ger godt 35 med­ar­bej­de­re - For at ser­vi­ce­re vo­re kun­der har vi en for­ret­ning, hvor vi sæl­ger alt in­den­for værk­tøj, red­ska­ber og ar­bejds­tøj til land­mænd. Alle re­pa­ra­tio­ner på fir­ma­ets ma­skin­park og last­vog­ne bli­ver ud­ført på eget værk­sted, der og­så på­ta­ger sig ser­vice­ring af trak­to­rer og ma­ski­ner for eg­nens land­mænd. - Den an­se­li­ge ma­skin­park, der an­ven­des i lo­kal­om­rå­det, og de man­ge last­vog­ne, der kø­rer Jyl­land og Fyn rundt ef­ter kyl­lin­ger, skal selv­føl­ge­lig være ud­sty­ret med fir­ma­navn og lo­go. Der­for har vi vor egen skil­te­fa­brik, der ik­ke ale­ne frem­stil­ler fir­ma­navn og lo­go­er på vo­re eg­ne kø­re­tø­jer, men og­så ud­fø­rer skilteopgaver for kun­der. Alle mu­li­ge ni­cher bli­ver af­prø­vet af Bejst­rup Ma­skin­sta­tion, der og­så le­ve­rer fy­rings­olie og die­sel og har egen tank­vogn til den­ne op­ga­ve. - Vort mål er at være to­tal­le­ve­ran­dør in­den­for de om­rå­der, vi har valgt at be­skæf­ti­ge os med, for at gø­re det nemt for vo­re kun­der, så de kun be­hø­ver at hand­le ét sted, for­tæl­ler Per Kold Kris­ti­an­sen i pau­ser­ne mel­lem te­le­fon­sam­ta­ler­ne. Den drif­ti­ge virk­som­heds­ejer er 51 år. Han har ik­ke no­get ak­tu­elt øns­ke om at gå på pen­sion. Men den tid kom­mer jo, så der­for er der ind­ledt et gli­den­de ge­ne­ra­tions­skif­te med hen­blik på, at den æld­ste søn, Kim Kold Kris­ti­an­sen, med ti­den skal over­ta­ge le­del­sen. Kim Kold Kris­ti­an­sen er 26 år, ud­lært ma­skin­me­ka­ni­ker og har væ­ret til­knyt­tet virk­som­he­den nog­le år. - Der er ik­ke no­gen nær­me­re plan om, hvor­dan og i hvil­ken takt ge­ne­ra­tions­skif­tet skal gri­bes an. Men i før­ste om­gang over­ta­ger han plad­sen her ved skri­ve­bor­det og planlægningstavlen, når jeg ik­ke er her i læn­ge­re pe­rio­der. Og så kun­ne det jo ske, at jeg vil bru­ge no­get af de 30 års fe­rie, jeg har til go­de, si­ger Per Kold Kris­ti­an­sen.