Dagbog - uddrag

Sofie Schows dagbog fra besættelsen i sommeren 1864.

Sophie Schow var gift med birkedommer, politimester og byfoged Ulrik Schow i Thisted, da Thy i 14 dage i sommeren 1864 blev besat af preussiske og østrigske tropper i kølvandet på den danske katastrofe ved Dannevirke- og Dybbøl-stillingerne. Og hvad hun så og hørte i byen skrev hun ned i en dagbog. Familien boede i Søndergade i det område, hvor den kommunale administration i dag har til huse. Sophie Schow er fotograferet i Thisted i 1860´erne.

Sophie Schow var gift med birkedommer, politimester og byfoged Ulrik Schow i Thisted, da Thy i 14 dage i sommeren 1864 blev besat af preussiske og østrigske tropper i kølvandet på den danske katastrofe ved Dannevirke- og Dybbøl-stillingerne. Og hvad hun så og hørte i byen skrev hun ned i en dagbog. Familien boede i Søndergade i det område, hvor den kommunale administration i dag har til huse. Sophie Schow er fotograferet i Thisted i 1860´erne.

13. Juli: Alle mine Kjære! Da det desværre nu kan vare længe, inden vi kan høre fra hinanden, vil jeg af og til, naar jeg kan faa Lejlighed, skrive lidt, for at sende Eder det, naar Vor Herre en Gang igen frier os ud af denne uhyggelige og elendige Krig.Eders brev af 3. Juli fik jeg akkurat, men saa stoppede Posten. I Dag har Madam Blank været her for at gøre rent, og da hun skulde gaa, og jeg efter Løfte ville følge hende hjem, kommer Børnene løbende efter mig, og skulde sige fra Fader, at jeg maatte endelig ikke gaa ud, for nu kom Tyskerne. Schow maatte saa straks op på Amtet, hvor Tyskerne sagde, at de var kun faa, en 50 eller 60 Stk., men i Morgen kommer her 2000, som der maa skaffes Kvarter til, og nu er alle vore Folk og flere til paa Kontorerne, og ingen af dem kommer naturligvis i Seng i Nat, vi faar jo ogsaa selv nogle i Indkvartering, og Gud vide, hvad det bliver for Mennesker. De teede sig som nogle Gale, foer op og ned ad Gaderne, de fleste kom kørende, andre ridende paa Heste, som de havde taget paa Vejen, hvor de var kommen frem, saa ilede de, efter at være staaet af, hen paa Havnen, hvor de bandede og skældte ud, og saa besteg de alle de Skibe, som laa her, og satte Vagt uden for Toldboden og vist ogsaa for Posthuset. En Major, som var med, sagde, at i Morgen kommer der en Befaling til straks at udlevere alle Vaaben, og han forsikrede, at hvis det ikke blev overholdt, og der fandtes Vaaben hos Nogen, vilde de blive stillet for en Krigsret og skudt. Vi har heldigvis ingen, og desuden er alle Pengesager og Bøger sendt bort for 8 Dage siden. Bare de dog ikke tager Schow. I Dag har de taget Rybsahm (herredsfoged, red.) i Hanherred, han sidder i Løgstør. (..) Jeg har ikke Idé om, hvor vi skal gøre af dem, vi skal have i Indkvartering, Folk siger, at de vil kun bo nedenunder, de vil ikke være oppe i Huset, og Gud vide, hvorfra man skal faa Mad til saa mange, det er næsten til at blive tosset over. Stine kan vel slet ikke komme, og nu er der netop saa mange Jordbær, i Dag har vi pillet 8 pund, og i Søndags 9. Alle Børnene maa vi jo lukke inde og passe paa, de ikke kommer ud. (Der var syv, den yngste, Ingeborg, var et halvt år, den ældste 11, red.) Nu gaar Klokken til 1. Gud vide, hvad Morgendagen vil bringe. 14. Juli: Nu har jeg først rigtig talt med Schow og faaet at vide, hvordan den Røverbande bar sig ad i Aftes, de mødte Schow paa Gaden, og saa tog 5 Mand ham mellem sig og trak af med ham som en Arrestant - op på Amtskontoret, der dundrede de paa Døren, og da der ikke øjeblikkelig blev lukket op, brølede en Major, at de skulde sprænge Døren, men de blev dog lukket ind, og saa begyndte de, som om de var Hjemme, at undersøge alle Papirer samt alle Skabe. Saa beordrede de Mad til hele Mandskabet til i Dag, de skulde have Kaffe og Hvedebrød til Morgen, Kødsuppe og Steg samt Kompot til Middag, og Te og Smørrebrød. De skældte Schow saa rædsomt ud og behandlede ham som deres Dreng, og naar Schow sagde: ¿De ønsker¿, svarede de ¿Nej vi befaler, og det skal skaffes¿. Kl. 12 i Dag kom der to og hentede Schow, ¿for den Mad kunde de ikke spise¿, det var Oksekødsuppe med kød, det var ikke kogt, som det skulde være, Kødet skulde være kogt aldeles ud i Suppen, og de skulde have Gemyse til, og de skældte Schow ud, fordi det ikke var kogt rigtigt, han er nærmest syg og holder det ikke ud længe. 15. Juli: Inde hos Jacobsens (digteren J. P. Jacobsens forældre, der boede ved havnen. red.) har de 10 Menige, nogle af dem er skikkelige, de har ikke idé om, hvorfor de slaas, en af dem sagde i Gaar: ¿Vi er saamænd ikke saa slemme, som vi skal være, thi for henved 2 Måneder siden har vi faaet Befaling til at pine og plage de Danske alt, hvad vi kunde, og det skal være vor vigtigste Opgave. Naar Herskabet laa i deres Senge, skulde vi jage dem og Ungerne ud og selv lægge os i Sengene¿. 15. Juli (Aften): Nu har vi da faaet vores Indkvartering, det er Prøjsere. Løjtnanten hedder Menlauf, de kom kl. henved 6 og bad straks om Mad, da de var meget sultne, de fik alt det Hvedebrød, vi ejede, saa vi alle, selv de smaa, maatte spise bart Rugbrød - han - officeren - har forlangt Jordbær med Fløde i Aften, naar han kommer Hjem. De rejser Gud ske lov i Morgen. 17. Juli: De to yngste Børn paa 6 Mdr. og 20 Mdr. har grædt hele Natten, de er saa bange, men det er jeg jo ogsaa selv. (..) Vi har intet rent Tøj, saa vi skulde have vasket, men vi kan ikke, da de stjæler alt, hvad man hænger ud, saa vi maa hjælpe os, som vi kan, men det er jo kun Smaating imod alt det andet. 22. Juli: Nu har vi da faaet Vaabenhvile, i Onsdags blev Kommunalbestyrelsen kaldt op paa Raadstuen kl. 12, og saa oplæste Majoren, at der var Vaabenhvile i 10 dage, og i den Tid vilde de ikke gøre større Rekvisitioner, men vi skulde underholde alle dem, som vi havde, i alt 600, foruden Officerer. 26. Juli: Naa, nu er vi Gud være lovet bleven af med alle vore fremmede og her er stor Glæde i Byen. (..) I Gaar var Schow oppe og tale med General Gelinck, og han bad Schow om at gøre ham den Fornøjelse at modtage hans Portræt og give sit eget til Gengæld. Schow modtog Portrættet, og Gelinck var en ret køn Mand, men sagde, at han havde ingen at give til Gengæld. 30. Juli: I Dag har jeg da faaet Breve fra mine Kjære paa Sjælland samt Aviser fra den 12. og 13. Juli ¿