Retspleje

Dambrugsejer igen på anklagebænken

Knap en måned efter at dambrugsejer Erik Ugilt Hansen fra Volstrup i Nørager Kommune ved Vestre Landsret i Viborg fik stadfæstet en rekordstor miljøbøde på en halv mio. kroner for overfodring, sad han i går igen på anklagebænken i retten i Hobro.

Også denne gang er fiskeopdræt i et af hans fem dambrug kernen i anklageskriftet om overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, denne gang i Skærdal Dambrug. Tilbage i efteråret 1997 blev Nordjyllands Amt opmærksom på, at de traditionelle jorddamme i Skærdal uden videre var erstattet af betonkummer. Amtet krævede derfor en miljøgodkendelse for det nye anlæg som betingelse for fortsat drift. Erik Ugilt Hansen sendte den krævede ansøgning, men amtet gav ham i december 2000 afslag på ansøgningen. Amtets biologer mente, at dambruget med et årligt foderforbrug på 24 tons ville forurene Skærdal Bæk væsentligt mere, end regionplanen tillader. Hvis dambruget lovligt skulle fortsætte, krævede det foderforbruget nedsat fra 24 til 12-14 tons om året. Erik Ugilt Hansen ignorede dog amtets tidsfrist 1. juli 2001 til at få bragt forholdene i orden, og i efteråret 2001 indgav amtet så politianmeldelsen mod dambrugsejeren for fortsat ulovlig drift. Ugilt Hansen har siden anket afslaget til Skov- og Naturstyrelsen og siden Miljøklagenævnet, der begge har givet Nordjyllands Amt medhold. I retten i Hobro afgav tre ansatte ved amtets miljøkontor samt en dambrugskonsulent vidneforklaring. Amtets bedømmelse af Skærdal Dambrugs forurening af Skærdal Bæk sker ud fra en biologisk faunavurdering, mens Erik Ugilt selv henholder sig til kemiske måleresultater af det vand, der ledes ud. De målinger ligger væsentligt under grænseværdierne i dambrugsbekendtgørelsen. Retssalen flød derfor under en stor del af vidneafhøringerne med et væld af tekniske begreber, der gang på gang gav både anklager Mette Glavind og forsvarer Uffe Baller anledning til at stille uddybende spørgsmål. Grundet afbud fra et vidne og ønsker fra anklager og forsvarer om indkaldelse af yderligere vidner i sagen, blandt andet en uvildig ekspert til at fortælle om forskellen mellem de enkelte målemetoder for vandforurening, er retssagen i første omgang udsat til engang i det nye år.