Dansk naturpolitik halter

Danmarks natur, dyr og planter lider. Det står ganske klart, når man ser den status, som regeringen netop har sendt til EU i slutningen af det forgangne år.

Regeringens ¿grønne tilståelser¿ betyder bl.a. at bevaringsstatus for 39 pct. af arterne i Vestdanmark og 49 pct. af arterne i Østdanmark er ugunstig, hvilket vil sige, at arterne er i tilbagegang. Endvidere mangler der viden om 26 pct. af arterne i Vestdanmark og 22 pct. af arterne i Østdanmark, til at kunne sige, om det går fremad eller tilbage Endnu værre er det for naturens vedkommende. Bevaringsstatus for 57 pct. af naturtyperne i Vestdanmark og 61 pct. af naturtyperne i Østdanmark er ugunstig. Det betyder at naturområderne er truede. Det drejer sig eksempelvis om næringsfattige lysåbne naturtyper som, kildevæld, heder, overdrev og strandenge. Endvidere mangler der viden om 26 pct. af naturtyperne i Vestdanmark og 23 pct. af naturtyperne i Østdanmark til at kunne sige, om det går fremad eller tilbage. Det er muligt, at disse procenter virker fjerne og lidt uforståelige, men de er ikke desto mindre et klart bevis på, at dansk naturpolitik halter, samt at hvis der ikke tages ganske grundigt fat, ja, så vil store dele af variationen i dansk natur, være noget der kan anskues på gamle billeder og fotografier og ikke ses, høres og duftes i virkeligheden, da de er ikke eksisterende. Disse grønne tilståelser skal efter socialdemokratiets opfattelse være anledningen til at der helt anderledes og offensivt satses på dansk naturpolitik. Det kan bl.a. ske på følgende måde: 1. National naturplan, der markant udvider omfanget og kvaliteten af naturarealer og skov i Danmark. Det betyder flere og bedre beskyttede naturområder i Danmark. Iflg. Undersøgelse fra verdensnaturfonden i nov. 2006 ligger Danmark på en 20. plads ud af de 25 EU-medlemslande ved udgangen af 2006 i gennemførelse af NATURA 2000 netværket. Det er flovt. 2. Konkretisering af, hvorledes Danmark stopper tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010. Skiftende miljøministre har skrevet under på denne målsætning. Desværre mangler det fuldstændig at blive konkretiseret i Danmark, og der er under to år til. 3. Mere natur og miljøvenlig landbrugsdrift, især ved sårbare områder, levesteder mm. 4. Der skal gennemføres en markant miljøindsats overfor såvel overfladevand og grundvand. Mere end 90 pct. af alle kystvande og tre fjerdedele af alle søer lever ikke op til målsætningerne 5. 20 pct. af den direkte landbrugsstøtte, alt 1,6 mia. årligt, skal gå til landdistriktsudvikling, natur og miljø. Den samlede liste er alenlang, men indsatsen lykkes kun hvis der sikres økonomi, færre næringsstoffer til naturen, bedre overvågning, mere plads til dyr og planter, færre pesticider mm. Socialdemokratiet vil arbejde hårdt for at det lykkes, således at naturen sikres og udbygges.

Forsiden