Polen

Dansk sejr i sandkassen

Elendig bane i Brøndby kunne ikke forhindre dansk sejr over Polen

Fortunas Janne Madsen (nr. 17kom ind efter godt et kvarters spil af anden halvleg, og med målet til 3-1 cementerede hun den fortjente danske sejr. Foto: Anders Kjærbye

Fortunas Janne Madsen (nr. 17kom ind efter godt et kvarters spil af anden halvleg, og med målet til 3-1 cementerede hun den fortjente danske sejr. Foto: Anders Kjærbye

Dan­mark Po­len 3-1 Fod­bold, vm-kval., kvin­der Af Ole Fink Mejlgaard ole.fink.mejlgaard@nordjyske.dk @Brød.9.u-indryk:BRØND­BY: Det dan­ske kvin­de­lands­hold i fod­bold er fort­sat på sik­ker kurs mod næs­te års VM-slut­run­de i Kina, ef­ter at hol­det søn­dag be­sej­re­de Po­len 3-1 på Brønd­by Sta­dions mi­se­ra­ble grøn­svær. Dan­mark mang­ler nu kun to kam­pe i VM-kvalifikationskampagnen, men de er til gen­gæld beg­ge mod grup­pens for­mo­det van­ske­lig­ste mod­stan­der, Fin­land, som ef­ter lør­da­gens 3-0 ge­vinst hjem­me mod Bel­gi­en lig­ger lige i ha­ser­ne på dan­sker­ne. Fin­land, som over­ras­ken­de eks­pe­de­re­de Dan­mark ud af EM-slut­run­den i Eng­land i fjor, spil­ler al­le­re­de tors­dag ude mod Spa­ni­en, og et finsk point­tab i den kamp vil unæg­te­ligt hjæl­pe dan­sker­ne godt på vej til Kina. Snup­per Fin­land til gen­gæld alle tre point på tors­dag, så skal dan­sker­ne have mindst to point i op­gø­re­ne mod fin­ner­ne for at løse bil­let­ter til VM-slut­run­den. Total dominans Søn­da­gens op­gør i Brønd­by blev i sto­re dele af kam­pen to­talt do­mi­ne­ret af et dansk hold, som imid­ler­tid hav­de svært ved at åbne en godt or­ga­ni­se­ret polsk de­fen­siv på den van­ske­li­ge og ujæv­ne bane. Det lig­ne­de dog en af­gø­rel­se på kam­pen, da an­gri­ber­ne Me­re­te Pe­der­sen og Mai­ken Pape på hver sin side af pau­se­sig­na­let fik bol­den for­bi den pol­ske kee­per på op­læg fra For­tu­na Hjør­rings Jo­han­na Ras­mus­sen. De pol­ske gæs­ter fik dog helt unød­ven­digt skabt spæn­ding i kam­pen med Anna Zelazkos re­du­ce­ring midt i halv­le­gen, og trods op­træk til en polsk ud­lig­ning blev en for­tjent dansk sejr dog sik­ret, da For­tu­na Hjør­rings Jan­ne Mad­sen øge­de til 3-1 kort tid ef­ter, hun kom på ba­nen, da hun eks­pe­de­re­de en ri­post for­nemt i mål, ef­ter at Me­re­te Pe­der­sen for­in­den hav­de sendt en drøm­me­af­le­ve­ring fra Jo­han­na Ras­mus­sen på over­lig­ge­ren. - Det var ikke en af vo­res bed­ste kam­pe, men ba­nens kva­li­tet var af en stan­dard, som gjor­de, at vi ikke kun­ne få vo­res spil til at fun­ge­re. Men spil­ler­ne le­ve­re­de et styk­ke pro­fes­sio­nelt ar­bej­de, og vi vandt 3-1. Det var det vig­tig­ste, sag­de lands­træ­ner Pe­ter Bon­de til TV2 Zulu ef­ter sin sid­ste kamp i spid­sen for fod­bold­kvin­der­ne, in­den han nu over­dra­ger lands­hol­det til den ny­ud­nævn­te lands­træ­ner Kenneth Hei­ner Møl­ler, som der­med får an­sva­ret for at sik­re den dan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. [ Kamp­fak­ta: Pau­se­stil­ling: 1-0 Mål: 1-0 Me­re­te Pe­der­sen (40.), 2-0 Mai­ken Pape (47.), 2-1 Anna Zelazko (66.), 3-1 Jan­ne Mad­sen (71.) Ad­vars­ler: 10. mi­nut: Pau­li­na Krawczak, Po­len. Dan­mark, 4-4-2: Hei­di Jo­han­sen - Ma­ri­ann Gajhede Knud­sen (83. May Krogh Chri­sten­sen), Chri­sti­na Ørn­toft, Kat­ri­ne Pe­der­sen, Mia Ol­sen - Anne Dot Eg­gers, Cath­ri­ne Paaske Sø­ren­sen, Jo­han­na Ras­mus­sen, Nan­na Jo­han­sen (62. Jan­ne Mad­sen) - Me­re­te Pe­der­sen, Mai­ken Pape (73. Loui­se Hansen) Dom­mer: Gordana Kuzmanovic, Ju­go­sla­vi­en Til­sku­ere: 1.643 på Brønd­by Sta­di­on.