Frederikshavn

De fug–le–in–ter–es–se–re–de var næs–ten i over–tal i Ska–gen

For–man–den for ringmærkerforeningen, Hen–ning Et–trup, hav–de man–ge in–ter–es–se–re–de til–sku–ere til ring–mærk–nin–gen på Gre–nen. FOTO: KIM DAHL HANSEN

For–man–den for ringmærkerforeningen, Hen–ning Et–trup, hav–de man–ge in–ter–es–se–re–de til–sku–ere til ring–mærk–nin–gen på Gre–nen. FOTO: KIM DAHL HANSEN

SKA–GEN:Det var tæt på, at der var fle–re del–ta–ge–re i Kr. Himmelfartsdagenes fug–le–fe–sti–val i Ska–gen end der var træk–fug–le på vej til Nor–ge el–ler Sve–ri–ge. Så–dan var det lør–dag for–mid–dag, hvor om–kring 160 sam–le–des på klit–top–pe på Gre–nen for dels at føl–ge træk–fug–le og dels for at høre nær–me–re om ring–mærk–ning af fug–le.