De graver stadig i Valsgaard

1100 ton forurenet jord under gammel benzinanlæg graves væk

Sådan tog opgravningen sig ud sidste uge. Retableringsarbejdet ventes ikke afsluttet før om yderligere et par uger.
Foto: Jens Morten

Sådan tog opgravningen sig ud sidste uge. Retableringsarbejdet ventes ikke afsluttet før om yderligere et par uger. Foto: Jens Morten

VALSGAARD:Op mod 1100 tons jord graves i denne tid væk under pladsen foran Sparkøbmanden på Hovedgaden i Valsgaard. Og næsten lige så meget grundvand - et tusinde kubikmeter - suges væk fra undergrunden og ledes over i spildevandssystemet, mens arbejdet på parkeringspladsen står på. Oliebranchens Miljøpulje er nået til Valsgaard for at rydde op på den gamle benzingrund. Puljen, der er finansieret af en række olieselskaber i fællesskab, lader kronerne rulle efter en prioriteret rækkefølge. Grundvandet sænkes Selv grundvandssænkningen sker som en forebyggende foranstaltning - for at undgå, at olieforurening spredes til grundvandet. Under arbejdet pumpes flere kubikmeter vand hver time væk. Ikke i kloakken, men i spildevandsledningen for at være på den sikre side. Den fører til renseanlægget i Oue. Arbejdet i Valsgaard har stået på i to uger. Ud over de mange tons olieforurenet jord, som kontinuerligt fragtes væk fra Valsgaard til jordrensning på et jordbehandlingsanlæg ved Aalborg, haler man gamle benzintanke op og tømmer den for det sidste indhold. Det drejer sig om tre eller fire tanke - heraf en tank, som ikke har været i brug i mange år, men som aldrig blev fjernet ved udskiftning til en nyere tank. En anden tank ligger under vindfanget til selve minimarkedet. Den er ikke så nem at komme til. Pulje betaler Også den kommende uge graves jordiske rester af det gamle tankanlæg omkring minimarkedet væk. Herefter begynder påfyldning med sand og et belægningslag, så området foran minimarkedet igen tager sig nydeligt ud. Det vil tage yderligere en til to uger. Alt arbejdet betales af Oliebranchens Miljøpulje, som Oliebrachens Fællesrepræsentation efter aftale med Miljøstyrelsen og de daværende amter oprettede i 1992. De systematiske oprensninger efter gamle ”giftgrunde” har stået på siden da. En større sag - Uden at være kompliceret hører Valsgaard til en af de større sager, vi håndterer. 1100 ton gammel olieforurenet jord er jo i sig selv ganske meget. Modsætningsvis rydder vi også grunde efter små købmænd, der er lukket nogle år efter krigen, og hvor naturen så at sige selv har renset op efter sig, så der reelt ikke er mere at hente, forklarer civilingeniør Claus Larsen fra Dansk Miljø Rådgivning (DMR). DMR leder oprydningsarbejdet, og Claus Larsen opererer som ansvarlig i Himmerland i og Midtjylland. Valsgaard kom ellers ikke med i første ombæring, idet minimarkedet fortsat drev benzinstation. Skærpede krav Men så blev kravene til benzintankes og rørledningers kvalitet i 2005 skærpet - blandt andet med krav om tanke med dobbeltvægge, som det også kendes fra tankskibe. En dyr omgang for små landbutikker og brugser med benzinstandere. Men de fik af Oliebranchens Miljøpulje en ekstra frist frem til april 2005 til at dreje benzinhanen om og få en vederlagsfri oprensning. Den vej valgte blandt andre butikkerne i Øster Doense og Valsgaard at følge, mens eksempelvis LokalBrugsen i Mejlby betalte, hvad det kostede at forbedre benzinanlægget. Alene i 2007 håndterer miljøpuljen 138 lignende miljøsager i hele den nordjyske region, så man har travlt hos firmaer som Kristian Rytter Miljøteknik, der løser opgaven i Valsgaard. - Når vi er færdige her, vil alle tanke, olieudskillere og rør være gravet op eller tømt og renset, så der ikke ligger forureningskilder tilbage, lover Claus Larsen. Opgaven i Valsgaard har i øvrigt ingen kobling til problemerne for fem-seks år siden med benzinlugt i en del huse. Det problem fik man tilsyneladende løst med udluftning fra særlige riste i kloakkerne. Kilden til den forureningen blev aldrig fastslået.