De lækre socialister

SF har erkendt, at de må gøre noget ud af sig selv, hvis de vil sælge varen

KØ­BEN­HAVN:SF’s lands­mø­de 2006 mar­ke­re­de et stil­skif­te hos fol­ke­so­cia­lis­ter­ne. Den sure gym­nas­tik­sal i pro­vin­sen plast­ret til med rød-grøn­ne pla­ka­ter og røde fa­ner var af­løst af Ar­ki­tekt­sko­lens læk­re lyse lo­ka­ler på Hol­men i Kø­ben­havn. I de gam­le byg­nin­ger mel­lem hvid­sku­re­de væg­ge isce­ne­sat­te par­ti­et sig selv som et mo­der­ne og am­bi­ti­øst op­po­si­tions­par­ti. Ny As­ke­pot-stra­te­gi På en sce­ne blot­tet for so­cia­lis­ti­ske pa­ro­ler og sym­bo­ler holdt Vil­ly Søvn­dal både åb­nings- og af­slut­nings­ta­len i fo­to­gen hvid skjor­te. Der var tænkt over sti­len, og øj­ne­ne skul­le lede læn­ge, før de fandt de to røde fa­ner, der trods alt var ble­vet plads til ved ud­gan­gen ba­gerst i Ar­ki­tekt­sko­lens audi­to­ri­um. For­vand­lin­gen har iføl­ge Mor­ten Ho­mann væ­ret un­der­vejs gen­nem fle­re år. - Det gør ikke no­get, at folk kan se, at SF har ryk­ket sig si­den ’73. Jeg tror da, alle kan lide, at der er no­get pænt at se på, og at om­gi­vel­ser­ne ta­ger sig godt ud, sag­de Mor­ten Ho­mann om par­ti­ets nye as­ke­pot-stra­te­gi. For­an­drin­gen er ikke no­get, der rå­bes højt om i par­ti­et, men ved fes­ten lør­dag af­ten blev der al­li­ge­vel spurgt til, om jour­na­lis­ter­ne hav­de lagt mær­ke til det nye look? Mel­lem pils­ne­re og høj mu­sik, der imid­ler­tid også lå på gram­mo­fo­nen i ’73, blev det be­mær­ket, at SFU’erne i det hel­li­ge ima­ges navn var ble­vet bedt om at tæn­ke over de­res på­klæd­ning og op­før­sel un­der lands­mø­det. Hen­stil­lin­gen blev til­sy­ne­la­den­de fulgt, for det var vold­somt svært at få øje på unge de­le­ge­re­de i Che Gue­va­ra-T-shirts, pa­læ­sti­nen­ser­tør­klæ­der el­ler an­dre ven­stre­ori­en­te­re­de sym­bo­ler. SF’s stil­skif­te går hånd i hånd med den op­ti­mis­me og be­gejst­ring, der i høj grad ken­de­teg­ne­de lands­mø­det. Tro­en på par­ti­ets po­li­tik og den li­nje, der er lagt med Vil­ly Søvn­dal ved ro­ret, har over­be­vist SF’erne om, at der er man­dat­ge­vinst og ind­fly­del­se at hen­te ved et even­tu­elt valg. Den sto­re drøm Den sto­re drøm er selv­føl­ge­lig mi­nis­ter­ta­bu­ret­ter, og her hen­ter SF in­spi­ra­tion i Nor­ge, hvor Ven­stre So­cia­lis­ter­ne i dis­se år sid­der i re­ge­ring med de nor­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter. Fi­nans­mi­nis­ter og le­der af VS i Nor­ge, Kris­tin Hal­vor­sen, tal­te lør­dag for­mid­dag på lands­mø­det til stor be­gejst­ring for del­ta­ger­ne. Men selv de mest op­ti­mis­ti­ske SF’ere er­ken­der, at det nok bli­ver ved drøm­men. I før­ste om­gang er må­let der­for at væl­te re­ge­rin­gen, og par­ti­ets øje­blik­ke­li­ge med­vind har til­sy­ne­la­den­de sam­let med­lem­mer­ne til kamp mod op­po­si­tio­nen. Det var i hvert fald mere end svært at op­stø­ve kri­tik af den kurs, le­del­sen har ud­stuk­ket, og kri­tis­ke røs­ter ple­jer der el­lers nok at være på SF’s lands­mø­der. Den gode ro og or­den glæ­de­de Vil­ly Søvn­dal. - Vi har slå­et fast, at SF er et par­ti, der kan enes, sag­de par­ti­for­man­den i sin af­slut­ten­de tale i går ef­ter­mid­dag. SF’ere som bro­byg­ge­re Par­ti­le­del­sens po­si­ti­ve for­vent­nin­ger til lands­mø­det blev ind­fri­et, og selv­til­li­den på par­ti­ets veg­ne var stor, da Steen Gade på fal­de­re­bet skit­se­re­de SF’s rol­le den kom­men­de tid. - For det før­ste skal vi skær­pe vo­res egen pro­fil end­nu mere. For det an­det har SF mu­lig­hed for en ny rol­le som bro­byg­ger mel­lem So­cial­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le. Vi skal fin­de de om­rå­der, hvor de tre par­ti­er er eni­ge og ska­be et al­ter­na­tiv til re­ge­rin­gen, kon­klu­de­re­de han, mens lands­mø­det pak­ke­de sam­men.