Lokalpolitik

Den kommunale økonomi

otto P. Kjær.

otto P. Kjær.

Hvorfor må politikerne nøjes med en orientering om regnskabet 2008 - og afvente det endelige regnskab til junimødet? Specielt med baggrund i kommunens svære økonomiske situation må det være vigtigt, at der straks gives politikerne fuld indblik i regnskabet med kommentarer. Ifølge loven skal regnskabet afgives med eventuelle kommentarer til revisionen inden 1. juni, og det kan derfor ikke ske. Næste punkt på dagsordenen vedrørende budgetopfølgning for 1. kvartal - hvordan man vil sikre en større kassebeholdning, der i 2008 blev reduceret med 33 mio. kr. – når budgettet forventes overskredet med 63,5 mio. kr. Her kommer økonomiudvalget med en vag formulering om, at forvaltningen skal komme med tiltag, der bremser udviklingen, men intet om, hvor meget den skal bremses? Er det 10 mio. kr., 63 mio. kr. eller mere? Det får vi vel få at se til junimødet?. Hvorfor budgetterer Økonomiudvalget med 32,2 mio. kr. til tværgående aktiviteter, når de underliggende budgettal rettelig hører hjemme under fagudvalgene? Er det ikke bare en erkendelse af, at fagudvalgenes budgetter er for små på disse underkonti? Det samlede beløb er vel bare en konto for tillægsbevillinger eller en kasse 2? I øvrigt: Hvordan kan anlægsbudgettet indeholde beløb til administrativ organisation og lønpuljer på i alt 2,6 mio. kr. – er det for at reducere driftsbudgettet til udgifter, der vel rettelig er driftsudgifter? Et andet punkt er sagen om Brovst skoles renovering, hvor politikerne skal tage stilling til, om renoveringen skal udbydes i licitation. Sagen burde være på dagsordenen som efterretningssag, når man søndag den 24. maj kan læse i avisen, at projektet allerede er udbudt i licitation – det kan vel ikke kaldes politikerindflydelse? Måske skulle borgmesteren stramme op på administrationen af kommunens økonomi og sagsfremstillingen for politikerne? Eventuelt melde afbud til et par snoreklip eller sige nej til et par bestyrelsesposter i diverse fonde, hvis det er tiden, der mangler? Af Otto P. Kjær, Rugmarken 41, Fjerritslev