EMNER

Den ny traktat

{ ”Traktat om en forfatning for Europa” er den officielle titel på den seneste traktat. Den erstatter alle tidligere traktater og bliver - hvis den vedtages! - det eneste, samlede grundlag for unionens fremtidige beslutninger og lovgivning. Traktaten består af en indledning og fire dele. Indledning: Indledningen, den såkaldte præambel, præsenterer idéerne bag den ny traktat og henviser til Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv. Det hedder bl.a., at ”Europas folk ... er fast besluttet på at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og i en stadig tættere forening udforme deres fælles skæbne”. Første del: Heri beskrives EU’s værdier, mål, hvem der bestemmer hvad i EU, og hvad EU bestemmer i forhold til medlemslandene. Ifølge forfatningstraktaten er unionens overordnede mål at fremme freden, de europæiske værdier og befolkningernes velfærd. Forfatningstraktaten præciserer, hvad EU kan og må i forhold til medlemslandene. Der skelnes mellem enekompetence og delt kompetence. På områder med enekompetence er det alene EU, der kan lovgive. På områder med delt kompetence, hvor både EU og medlemslandene kan lovgive, skal unionen tage hensyn til nærhedsprincippet - altså at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Forfatningstraktaten fastlægger samspillet mellem EU’s institutioner, Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen. Europa-Parlamentet får med forfatningstraktaten større lovgivningsmagt. Anden del: Heri beskrives grundlæggende rettigheder, som med traktaten bliver juridisk bindende. Rettighederne spænder fra ret til livet og ytringsfrihed til forbud mod børnearbejde. Tredje del: Heri beskrives EU’s politikker. Her bliver EU’s kompetencer på det enkelte politikområde fastlagt, og det præciseres, hvordan lovgivningen skal foregå. Den væsentligste forskel i forhold til tidligere traktater er, at EU på langt flere områder skal træffe beslutninger med flertalsafgørelser i stedet for enstemmighed. Fjerde del: Her står, hvornår traktaten træder i kraft, hvor den gælder, hvordan den kan revideres, og hvad der sker, hvis ikke alle landene kan ratificere traktaten. Protokoller: Der er knyttet en række bilag til selve traktatteksten, bl.a. en protokol om de danske forbehold.