Den nye pensionslov

{ Loven træder i kraft den 1. januar 2007 { Den omfatter kun personer, der er gift { Den bliver kun relevant ved død, separation eller skilsmisse { Efter den 1. januar 2007 gælder tommelfingerreglen “pensionen følger personen”, dvs. ingen “rimelige” pensioner skal deles, men kan udtages forlods { En “rimelig pension” svarer til, hvad der kan forventes, eller er almindelig, blandt andet i forhold til personens job, uddannelse, løn og indbetalingsmønster { Hvis der er sparet ekstra op til pension hos den ene ægtefælle, skal den pension deles mellem ægtefællerne { Der gives mulighed for et kompensationsbeløb, hvis den ene ægtefælle bliver urimeligt stillet efter en skilsmisse. Der findes to kompensationstyper:1) Fællesskabskompensationen kan blive aktuel, hvis den ene ægtefælle af hensyn til familien har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller været på deltid og dermed har lidt et pensionstab.2) Rimelighedskompensationen kan blive aktuel, hvis den ene ægtefælle stilles urimeligt pensionsmæssigt. Betingelsen her er, at ægteskabet har varet i mere end 15 år { Ægtefæller kan både før og efter 1. januar 2007 lave en ægtepagt om deling af kapital- og ratepensioner { Disse ægtepagter har kunnet tinglyses fra den 1. juli 2006 { Indgives anmodning om separation eller skilsmisse inden den 1. januar 2007, vil det fortsat være de gamle regler, der er gældende .kilde: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender