Lokalpolitik

Den sag skulle være afsluttet

Beboerne ønsker ikke, at der skal graves grus i et nyt område. De mener, at der er sket skade nok. Arkivfoto

Beboerne ønsker ikke, at der skal graves grus i et nyt område. De mener, at der er sket skade nok. Arkivfoto

GRUSGRAVNING:Firmaet Svend Aage Christiansen A/S er kommet et helt nyt forslag, vedrørende råstoffer i Søheden Plantage. Svend Aage Christiansens første forslag gik på at grave råstoffer i hele den nordlige halvdel af Søheden Plantage. Nu er ønsket reduceret til et 62 hektar næsten kvadratisk område ind i den nordvestlige del, der hvor de sidste gamle graver endnu står. Det ansøgte område går næsten helt ind til midten af plantagen. Højdekvoten i det ønskede område er på 96 meter. Hele Søheden-området i den nordlige del af Jyske Ås ligger meget højt. For eksempel er Søheden Bakke på 112 meter over havet, og mellem ejendommen "Bassebæk" og "Pajhedegård" er der 114 meter over havet. De 6,2 hektar kan vist graves ud på ca. 10-15 år. Firmaet fortæller i deres høringsforslag til Region Nordjylland, at man blot ønsker en tilladelse til "afsluttende udvidelse af den eksisterende råstofgrav". Ved firmaets første ansøgning vedrørende den halve Søheden Plantage gik Svend Aage Christiansens forslag til efterbehandling, ud på, at lave et helt nyt og spændende naturrelateret område. Firmaet Orbicon havde udarbejdet forslaget. I al sin enkelthed ønskede man at efterlade hele det store udgravede område, til et dybt, fugtigt kæmpehul, eventuelt med en dyb grundvandssø i den ene ende af "hullet". Hele området skulle stå med omkransende, høje stejle, næsten lodrette sanderroderede skrænter. Et picnicsted med borde og bænke kunne laves højt oppe i det nordøstlige hjørne tæt på hullet. Herfra ville der blive et unik syn ned over hele dette våde område. Orbicon anbefalede ingen anlagte stier, hverken i hullet eller oppe rundt om det. Det vil dyr og mennesker hen ad vejen selv lave, med deres færden i området (hvis de tør). Det vil sige, dette nye fatale område, vil kunne erstatte Søhedens tidligere fredsskov. Jeg må sige, vi er virkelig meget forundret over den idé.Forslaget med de 6,2 hektar, som firmaet nu ønsker, skal være "afsluttende udvidelse af den eksisterende grav". Det kan vel ikke tillades. Mon ikke der allerførst skal reetableres i det igangværende område. Naturklagenævnets stadfæstelse for 10 år siden, må vel fortsat være gældende for området. Den stadfæstelse kan vel heller ikke bruges til ændring, ved en anden administrativ myndighed. Skovvej gik tidligere lags vestsiden af Søheden. Skovvej blev flyttet til, hvor den går i dag. Med denne flytning skulle der netop være mulighed for at udligne brinkerne med reetaberingsarbejdet. Den gamle Skovvej er forlængst kørt bort, og de stejle, lodrette vægge står nu helt op til skovgrænsen. I regionplanen er skoven ikke udlagt til regional råstofområde, men den ligger i regionalt naturområde – og er fredsskov. Eksisterende naturområder mener jeg ikke må ændres, medmindre det tjener til at opfylde en positiv målsætning for disse naturområder, for eksempel naturbeskyttelse og bevaring af dem. Derfor: En videre ny udgravning af skoven, kan derfor næppe tilkaldes efter loven. Hvornår mon fredsskovens arealer bliver genplantet? Den vestlige trekant af råstofgraven skulle vist forlængst være tilplantet, men det er måske blevet udsat. Håber det hele snart bliver ryddet op, for eksempel den forurende listevirksomhed, reetablering og genplantning af nye træer i stedet for den tidligere fredsskov. Naturklagenævnet har sat fristen til 30. juni 2009, hvor alt skal være færdigt. Brønderslev Kommune kan være stolte af deres nye store projekt i Søheden Plantage. Skovdriften har i dag fået ny målsætning og driftsform. Fra at være en økonomisk plantagedrift, er den nu gennem de seneste fire, snart fem, år blevet ændret til natur- og publikumsvenlig skovdrift. Man har igangsat det som forsøg og med det formål at give alle, især børn og unge, gode naturoplevelser og samtidig lære os alle, at blive "gode brugere" af skoven. Brønderslev Kommune og Friluftsrådet støtter projektet. For at sikre den natur- og publikumsvenlige drift, arbejder man samtidig med at få kommunens skove under en gruppeordning i henhold til P.EF.C., der er tilknyttet Skovdyrkerforeningen. Hele projektet ledes af en forstkandidat, der samtidig også står for kommunens øvrige grønne områder. Faglærte folk arbejder i skoven sammen med naturvejledere. Mange børn færdes dagligt i skoven. Der er skovbørnehave, naturpleje, og for eksempel kan børn få lov til at plante og følge deres eget helt private træ. Eller: "Kom og fæld et træ", lav det til brænde og få dine forældre til at køre det hjem". Søheden er på de få år allerede ændret meget. Gode stianlæg med oplysende plancher, og borde og bænke står spredt derude. Mange nye arter løvtræer plantes efter den gamle skovs fald. Slugter og bakkeskråninger blotlægges til nyt, flot udsyn og lyng og blåbær finder egen deres gamle område. Byrådsmøder kan være meget spændende at være lytter til. Ved byrådsmødet 6. marts stemte man for eksempel for/imod fortsat råstofindvinding i Søheden. Ni stemte for fortsat gravning og 17 imod. Hvis Svend Aage Christiansens nye forslag skal behandles i byrådet, håber vi sandelig ikke byrådet ændrer indstillingen til sagen, så gravningen snart kan få en ende. Der er nyt byrådsmøde torsdag 11. september. PS: Noget undrer mig. Hvordan man kan egentlig fremkomme med nye ønsker vedrørende grusindvinding, når sagen med de overholdte tidsfrister allerede er behandlet én gang. Har andre mon fået samme tilbud ud over Svend Aage Christiansen.