Den sociale indsats skal styrkes

KOMMUNALREFORM:Kommunalreformen rummer ikke væsentlige ændringer i sociallovgivningen, herunder regler om særlig indsats overfor truede børn og deres familier, revalidering og handicaphjælpere. Men reformen ændrer afgørende på rammer og vilkår for stort set alle sociale ordninger. Dermed vil virkeligheden også ændres. En afgørende ændring er finansieringen. I dag betaler amterne det, der ligger over grundtaksterne (439.000 kr. i en anbringelsessag og 317.000 kr. i en sag om støtte til en voksen handicappet). Den amtslige finansiering falder bort, så hele udgiften bliver kommunal. Bortset fra en lille mellemkommunal refusion, hvis udgiften overstiger 800 000,- kr. En udgift på én milo. kr. vil give et tilskud på 50.000 kr. Det vil sige den kommunale udgift pr. år bliver 950.000 kr. Det amtslige tilskud erstattes af et bloktilskud, men endnu vides ikke hvordan tildelingskriterierne bliver. Kommunen kan risikere at få mindre i bloktilskud, og dermed bliver det en større kommunal udgift i sidste ende. Og værre er, at pengene kommer i bloktilskud. D.v.s., at de ikke er båndlagt til det sociale område, men kan bruges til asfalt eller andre kommunale opgaver. Når ovenstående trækkes frem, så er det ikke for, at det sociale område skal nedprioriteres, nej tværtimod. Den gode sociale indsats skal sikres gode kår også i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at det bliver et tema i valgkampen. Vi socialdemokrater vil værne om og styrke den sociale indsats i Brønderslev-Dronninglund Kommune.