Mariagerfjord

Den sto­re chef­ka­ba­le på plads

14 le­de­re ind­sat på pos­ter som fag- stabs­che­fer

7
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Micha­el Ti­de­mann, ar­bejds­mar­keds­chef.

MA­RI­AG­ER­FJORD:Sam­men­læg­nings­ud­val­get i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­nen har flyt­tet de man­ge chef­brik­ker på plads. Be­sæt­tel­sen af le­der­pos­ter­ne be­ty­der, at ar­bej­det med at pla­ce­re om­kring 400 ad­mi­ni­stra­ti­ve med­ar­bej­de­re kan be­gyn­de. De får be­sked om de­res frem­ti­di­ge job i kom­mu­nen 29. maj klok­ken 12. Sam­men­læg­nings­ud­val­get ind­sæt­ter føl­gen­de 14 i stil­lin­ger som fag- og stabs­che­fer: Kit Bo­rup, fag­chef på børn- og fa­mi­lie­om­rå­det. Hun er 43 år og har si­den 2004 væ­ret le­der af Børn-, un­ge-, fa­mi­lie- og han­di­cap­om­rå­det i Ho­bro Kom­mu­ne. Hun er ud­dan­net sy­ge­ple­jer­ske. Jens Pe­ter Gam, fag­chef på dag­pas­nings­om­rå­det. Han er 54 år og kon­sti­tu­er­et for­valt­nings­chef for sko­le- og kul­tur­om­rå­det i Had­sund Kom­mu­ne. Han er kom­mu­nalt ud­dan­net. Tor­ben Bug­ge, fag­chef på sko­le­om­rå­det, er 47 år og har si­den 2001 væ­ret børne- og kul­tur­chef i Ar­den Kom­mu­ne. Han er ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer. Micha­el Tide­mand, fag­chef på ar­bejds­mar­keds­om­rå­det, er 43 år og har si­den 2001 væ­ret for­valt­nings­chef for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det i Ar­den Kom­mu­ne. Han er kan­di­dat i of­fent­lig for­valt­ning og ad­mi­ni­stra­tion fra Aal­borg Uni­ver­si­tets­cen­ter. Jør­gen An­der­sen, fag­chef på sund­heds­om­rå­det, er 47 år og so­ci­al- og kul­tur­chef i Ma­ria­ger Kom­mu­ne. Han er ud­dan­net cand.phil. i his­to­rie fra Aal­borg Uni­ver­si­tets­cen­ter. Car­sten Kaalbye, fag­chef på æld­re­om­rå­det, er 42 år og kon­sti­tu­er­et for­valt­nings­chef for so­ci­al­om­rå­det i Had­sund Kom­mu­ne – ind­til kon­sti­tu­erin­gen af­de­lings­le­der si­den 2001 for so­ci­al­af­de­lin­gen. Han er kom­mu­nalt ud­dan­net. Joan Kam­strup, fag­chef på kul­tur- og fri­tids­om­rå­det, er 47 år og kon­sti­tu­er­et for­valt­nings­chef i Ho­bro Kom­mu­ne. Før kon­sti­tu­erin­gen var hun sous­chef. Hun er ud­dan­net på han­dels­sko­len i Hjør­ring og har af­slut­tet før­ste del af en mas­ter-ud­dan­nel­se i of­fent­lig ad­mi­ni­stra­tion på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Per Al­strup, fag­chef på plan- og byggeriområdet, er 50 år og har si­den 1998 væ­ret for­valt­nings­chef for tek­nik og mil­jø i Had­sund Kom­mu­ne. Han er ud­dan­net ar­ki­tekt i byg­nings­kunst og fy­sisk plan­læg­ning og har des­uden læst ju­ra et år. Jør­gen Us­sing, fag­chef på na­tur - og mil­jø­om­rå­det, er 49 år og ny­an­sat tek­nisk chef i Ar­den Kom­mu­ne. Før da har han si­den 1999 væ­ret af­de­lings­le­der i Naturkontorets drifts­af­de­ling i Nord­jyl­lands Amt. Han er ud­dan­net skov- og land­skabs­in­ge­ni­ør. Per Gra­ver­sen, fag­chef på park- og tra­fik­om­rå­det, er 63 år og har si­den 1986 væ­ret stads­in­ge­ni­ør i Ho­bro Kom­mu­ne. Han er ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør. Lis Hald, stabs­chef for se­kre­ta­ria­tet, er 53 år og kon­sti­tu­er­et kom­mu­nal­di­rek­tør i Had­sund Kom­mu­ne. Før kon­sti­tu­erin­gen har hun si­den 1993 væ­ret af­de­lings­le­der. Hun er kom­mu­nalt ud­dan­ne. Poul Cars­ten­sen, stabs­chef for løn- og per­so­na­le, er 45 år og kon­tor­chef i Nord­jyl­lands amt. Han har si­den 1. ja­nu­ar 2001 væ­ret stabs­chef i Di­rek­tions­se­kre­ta­ria­tet. Han er ju­rist fra 1986. Kim Ja­cob­sen, øko­no­mi­chef (bud­get- og regn­skabs­om­rå­det), er 45 år har si­den 1999 væ­ret øko­no­mi­chef og skat­te­chef i Ar­den Kom­mu­ne. Han er kom­mu­nalt ud­dan­net. Kurt Chri­sten­sen, fi­nans­chef (in­tern re­vi­sion, ud­bud og ind­køb, for­sik­rin­ger m.m.). er 60 år og har si­den 1990 væ­ret øko­no­mi­chef og sted­for­træ­der for kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Ma­ria­ger Kom­mu­ne. Han er kon­tor­ud­dan­net. Sam­men­læg­nings­ud­val­get har des­uden be­slut­tet, at stil­lin­ger­ne som stabs­che­fer for it-om­rå­det og borgerserviceområdet, samt stil­lin­gen som fag­chef på han­di­cap­om­rå­det skal slås op i ek­sternt op­slag så hur­tigt som mu­ligt.