EMNER

Dengang man løb sur i edb-møllen

Forvirring prægede det offentlige da teknologien gjorde sig indtog

Edb skulle i 1982 give kommunerne overblik over cirkulærer med mere. Billedet her taget på Datacentralen i 1976.

Edb skulle i 1982 give kommunerne overblik over cirkulærer med mere. Billedet her taget på Datacentralen i 1976.

AALBORG:Aalborg Stiftstidende tirsdag 13. juli 1982: ”Kommuner løber sur i papirerne. Edb skal give overblik. Det er ikke kun borgerne, der har besvær med at finde ud af, hvilke bestemmelser der gælder. Også sagsbehandlerne i de kommunale forvaltninger har problemer med at holde styr på strømmen af cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger, der udsendes fra staten.....Administrationsdepartementet foreslår derfor, at der skal gennemføres en forenkling af forskrifterne - samtidig med at strømmen af cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger skal edb-registreres, så de kommunale sagsbehandlere lettere kan finde frem til dem.” Aalborg Stiftstidende Onsdag Aften den 13.Juli 1932: Krisen kradsede og arbejdsløsheden hærgede dengang i 1930’erne: ”Aalborg Byraads Kriseudvalg, Willumsen, Mar. Andersen, S. Jacobsen, Vandborg og Har. Madsen, har vedtaget, saavidt det kan naas, at holde den første Udbetaling efter Kriseloven Fredag. Det vil dog kun være til medlemmer af Arbejdsløshedskasser, for hvem Kassen baade kontrolerer og udbetaler, medens Ikke-medlemmer maa vente, idet de først skal kontroleres, hvilket vil ske gennem Arbejdsanvisningskontoret, hvorefter Udbetalingen sker på Kæmnerkontoret. Staten har som meddelt bevilget 10 Mill. Kr., som fordeles forholdsmæssigt til Kommunerne......Man vedtog at give Medlemmerne af Arbejdsløshedskasserne vedtægtsmæssig Hjælp, de andre understøttede faar 10 Kr. pr. Uge, hvis de er gifte, og 8 Kr. pr. uge, hvis de er ugifte.” Aalborg Stiftstidende 1832: For 175 år siden var bigami en alvorlig forbrydelse: ”Den 7de Mai blev Børge Jørgensen og Anna Olsdatter af Sundby, tiltalte, den Første for Bigamie og den Sidste for at have indgaaet Ægteskab med ham, vidende om, at han var gift. Højesteret tildømte ham at miste sin Hals og den Sidste at hensættes i Fængsel på Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage. Ved Kjær og Hvetbo Herreders Extraret var Straffen for Sidstnævnte bestemt til Arbejde som Forbedringshuusfange i Viborg Tugt- og Forbedringshuus i 1 Aar.