Rebild

Der blev kæ­let for den mu­si­kal­ske fø­de­kæ­de

75 børn og un­ge var sam­let i Skør­ping for at læ­re og op­le­ve su­set, når man spil­ler med i et sym­fo­ni­or­kes­ter

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Stry­ger­ne i juniororkestret var med i Skør­ping for at for­nem­me stem­nin­gen i det sto­re Him­mer­lands Ung­doms Sym­fo­ni­or­kes­ter.

SKØR­PING:Man skal så frø for at høs­te korn. Og mar­ken må ple­jes. Der­for fik 75 børn og un­ge ud­søgt, mu­si­kalsk un­der­vis­ning og in­spi­ra­tion, da de i week­en­den var til or­kes­ter­stæv­ne i Kul­tur­Sta­tio­nen i Skør­ping. Som op­takt til Him­mer­lands Ung­doms Sym­fo­ni­or­kes­ters kon­cert i går var 9-25-åri­ge ele­ver fra mu­sik­sko­ler­ne i Him­mer­land sam­let for at øve. For­må­let var og­så at ple­je og mo­ti­ve­re fø­de­kæ­den, som skal sik­re en fort­sat til­gang af mu­si­ke­re til sym­fo­ni­or­kes­tret. I fjor op­ret­te­de man et ju­nior­or­kes­ter for børn, der skal gø­res pa­ra­te til ungdomsorkestret. Og i år er yder­li­ge­re et led i kæ­den kob­let på, nem­lig begynderstrygerorkestret. - De nye ele­ver læ­rer me­get af at spil­le sam­men med de dyg­ti­ge­re. Mu­si­ke­re i be­gyn­der- og juniororkestret skal slu­ses ind og ha­ve den go­de op­le­vel­se at spil­le i et stort or­ke­ster, for­kla­rer di­ri­gent Mor­ten Løn­borg Friis om bag­grun­den for or­ke­ster­stæv­net. Week­en­den kul­mi­ne­re­de med kon­cer­ten søn­dag ef­ter­mid­dag, hvor samt­li­ge spil­lede med. De små be­gyn­de­re gan­ske vist ik­ke he­le ti­den, men så sent som nat­ten før ar­ran­ge­re­de di­ri­gen­ten num­me­ret ”What shall we do with the drunken sailor” om, så og­så ny­be­gyn­der­ne kun­ne stry­ge med. - Det er me­get vig­tigt at spil­le sam­men med an­dre. El­lers bli­ver klas­sisk mu­sik no­get med kun at mødes med læ­re­ren. Det sva­rer til, at du i 10 år kun spil­ler fod­bold med din træn­er og al­drig er i kamp med an­dre. Ved at spil­le i et or­ke­ster, læ­rer de un­ge at lyt­te til an­dre og føl­ge an­dre i ste­det for at være in­di­vi­dua­lis­ter. Vig­ti­ge so­cia­le kom­pe­ten­cer, som kan bru­ges og­så uden for mu­sik­ver­de­nen, si­ger Mor­ten Løn­borg Friis. En week­end med 10-15 ti­mers mu­sik er sjov, læ­re­rig, men og­så hårdt ar­bej­de, for­tæl­ler 16-åri­ge Fre­de­rik Romedahl Poul­sen fra Støv­ring, der spil­ler vio­lin. - Den sym­fo­ni­ske mu­sik er in­te­res­sant, for­di det lyk­kes at kom­bi­ne­re så man­ge for­skel­li­ge in­stru­men­ter. Des­uden er det at give kon­cert det yp­pers­te for en mu­si­ker, si­ger vio­li­nis­ten, der har væ­ret med i Him­mer­lands Ung­doms Sym­fo­ni­or­kes­ter i fi­re år. HUS-mu­si­ker­ne fra he­le Him­mer­land mødes to-tre gang om året til stæv­ne og fæl­les, mu­si­kalsk træ­ning.