Der er fortsat håb om en 13'er

Der er enkelte uafklaretheder i byfornyelsesprogrammet, men de fleste projekter er sat i værk

HADSUND:Her i Hadsund bys jubilæumsår er kommunen nået tidsmæssigt halvvejs hen i det 13 punkt store program, der for 10 millioner kroner skal sætte gang i udviklingen af byen. Mange projekter er sat i gang, de fleste penge er brugt, men der er fortsat et stykke vej til de 13 rigtige. Borgmester Karl Christensen er dog fortrøstningsfuld. Kommunen skal rapportere til By- og Boligministeriet om, hvorvidt programmet gennemføres som planlagt - og dét er forudsætningen for, at ministeriet slipper de 3,125 millioner kroner, som staten giver af de 10 millioner. - Det tvinger os til at sætte tingene på dagsordenen, siger han og fremhæver, at styrken ved programmet er, at de 10 millioner på forhånd blev lagt ind i det kommunale budget. Plads til unge Den første rigtige tegn på tipskuponen blev hurtigt fundet; 800.000 kroner til planlægning og borgerinddragelse, og nu tager man fysisk fat på det økonomisk set største projekt. Det er indrettelsen af et kulturhus i den eksisterende skole. 3,25 millioner kroner er der sat af i programmet til det formål, og det betaler staten det halve af, og dertil kommer to gange 125.000 kroner, der skal anvendes til henholdsvis ungdomsarbejdet og sund-byprojekter i forbindelse med kulturhuset. Selve kulturhuset og skolens forandringer blev omtalt i avisen forleden, og hvad angår faciliteterne til de unge, så er det endnu uafklaret, hvad de egentlig tilbydes. Det vil, siger Karl Christensen og kommunaldirektør Bo Nielsen, blandt andet afhænge af, hvad der viser sig at være behov for. - Jeg tror helt bestemt, at vi kan opfylde deres ønsker, hvis de kommer og beder om noget, siger Bo Nielsen. Der er dog i høj grad disponeret over kvadratmeterne i kulturhuset, og indtil videre regnes der med ungdomsrådet U-Crew i forbindelse med de møderum, der skal være ved skolens nuværende aula, men derudover nævner kommunaldirektøren, at kælderen under vestfløjen er "anvendelig til alt muligt". - Vi har mulighed for at dække et behov, men vi kan ikke sige, hvor stort det er, siger de. De 125.000 kroner, der er sat af til de unge, skal blandt andet bruges til at præcisere behovet samt til indretning af det, der i programmet hedder et "samlingssted på tværs af traditionelle grupper/kliker, der kan være med til at sætte turbo på de kreative miljøer i Hadsund". Intet folkekøkken Sundhedscentret Sund By skal også flytte med på den ombyggede skole, hvor det får andre muligheder, end det har i dag for at løse den opgave, der hedder "at inddrage borgerne, der ikke deltager særligt aktivt i det sociale og kulturelle liv i kommunen". Sund By vil givetvis være med i spillet om de disponible kvadratmeter i den nævnte kælder, i hvert fald har man ønsket sig træningsfaciliteter. Det ligger imidlertid lidt tungt med at følge op på idéen i byfornyelsesprogrammet om et folkekøkken, hvor borgere af alle aldre skulle kunne lave mad sammen. Der er nemlig ikke et sådant køkken i bygningerne. Derimod er der et mindre køkken i forbindelse med den café, der bliver i bygningens kulturdel. Hvorom alting er, så skal Sund Bys penge gå til inventar og til arrangementer i de nye faciliteter. Trafik og havn To millioner kroner er anvendt til trafikale ændringer i forbindelse med den nye skole, og det skal snart vise sig om pengene er brugt hensigtsmæssigt. Skolen tages i brug umiddelbart efter juleferien. En halv million kroner er brugt til at udarbejde den såkaldte Masterplan for havneområdet, der netop har været til behandling i byrådet, og som danner udgangspunkt for det materiale, som interesserede investorer engang i det kommende år kan byde ind på. På overvejelsesnivieau Hvad angår programpunkt syv, "Boligsociale problemer", så mangler man fortsat at få afklaret, hvordan de afsatte 50.000 kroner skal anvendes. Der var lagt op til, at kommunen i samarbejde med studerende fra AUC skulle udarbejde en analyse af områder og ejendomme i byen, hvor man vurderer, at der er sociale problemer, som boligens art eller standard spiller ind på. Emnet har været diskuteret i den kommunale administration, hvor man dog fortsat er på "overvejelsesniveau". I bad i fjorden Så langt er man knap nået med programpunkt otte, et fjordbad ved Munchs Eng. Idéen er, at der skal bygges en badebro ude i fjorden, så man bader imellem den og engen, og at engen i et vist omfang skal beplantes. Projektet er lagt ind i planen 2006-2008, men borgmesteren er indstillet på, at man begynder "at løbe det i gang, inden der lukkes og slukkes". - Det bliver et aktiv, siger Karl Christensen, der på byrådsmødet lige før jul udtrykte håb om, at Munchs Eng kunne blive til mere end den lidet flatterende betegnelse engen fik på mødet, nemlig "byens største hundetoilet". Skating og it Programpunkt ni, 175.000 kroner til en skaterbane, er under udførelse i den forstand, at skaterne har fået de første penge, 25.000 kroner, udbetalt, sådan at ramperne kan være klar, når banen, der skal anlægges i nærheden af den nye skole, bliver det. Borgmesteren roser i forbindelse med projektet Verner Kristensen, der har været frivillig ankermand på projektet. Der har også været frivillige involveret i programpunkt ti, som handler om at få etableret teknologiske muligheder, som en moderne familie kan kræve af at moderne by". Det handler om telefoni, internet og tv - i øvrigt til hele kommunen - og har angiveligt været "lidt svært at løbe i gang". Der kan dog vise sig at ske noget afgørende her i januar, hvor der er planlagt et møde med leverandører. Kommunen har dog løst sin del af opgaven i forhold til byfornyelsesprogrammet ved at have skabt rammerne for gruppens arbejde. Nul oprydning Programmet 11 - en anderledes udformning og anvendelse af Bankpladsen for 350.000 kroner - er planlægningsmæssigt indeholdt i havne-masterplanen. Tanken er, at det nuværende torv skal brydes ned og lægges "ud i" de omgivende veje med anden anden brolægning, sådan at torvet opprioriteres. Der lægges i øvrigt op til, at den tidligere radioforretning, hvor kommunen i dag udstiller informationsplancher, skal rives ned. Så er der i programmet sat 50.000 kroner af til "et kampagneforum". Det er en udløber af, at en borger på et offentligt møde om byfornyelsesplanen slog til lyd for, at der bliver ryddet op i byen. Borgmesteren peger på, at kommunen har sat gang i ekstra oprydning og at han håber, at private vil følge det gode eksempel, men konkret er der ikke gjort noget for at iværksætte en oprydningskampagne. Der er heller ikke sket alverden angående nummer 13, et flygel til kulturhuset, som programmet "giver" 25.000 kroner til. Borgmesteren har stillet i udsigt, at han vil skaffe resten. Det er endnu ikke blevet sådan, men han siger, at den dag, der skal være en koncert i det nye kulturhus, som kræver et flygel, så vil det også være der. Og så til Øster Hurup Hvis nogle af projekterne ikke gennemføres, så skal kommunen søge ministeriet om lov til at ændre programmet, sådan som det skete, da man fik udvidet byområdet, sådan at skaterbanen kunne få støtte. Kommunen har nemlig forpligtet sig til at anvende pengene til det, de er søgt hjem til. Borgmesteren nærer dog tillid til, at ministeriet vil være lydhør, hvis begrundelserne for ændringer er "lysende klare". Der er dog ikke lagt op til flere ændringer af projektet. Programmets styregruppe mødes 14. januar, og Bo Nielsen mener, at det vil være passende at gøre en slags status i den forbindelse. Karl Christensen peger i øvrigt på, at det har været så positivt at arbejde med byfornyelse på denne måde, at byrådet har fået mod på mere. Der sendes således snarest en ansøgning af sted vedrørende udvikling af Øster Hurups midtby. Der er dog den forskel i forhold til Hadsund-projektet, at pengene ikke er afsat i budgettet. Det må byrådet så forholde sig til, hvis svaret fra ministeret er positivt, når det kommer engang først på foråret.