Der er p-plad­ser nok i Vest­by­en

En om­fat­ten­de ana­ly­se af parkeringssituationen i Aal­borg Vest­by vi­ser, at der ik­ke er man­gel på p-plad­ser

AAL­BORG:På bag­grund af en til­ba­ge­ven­den­de de­bat om fle­re par­ke­rings­plad­ser ved Fjord­mar­ken og sløjf­ning af 138 kantstensparkeringspladser på Annebergvej i for­bin­del­se med etab­le­ring af cy­kel­sti­er iværk­sat­te Aal­borg Kom­mu­nes tek­nis­ke ud­valg en grun­dig ana­ly­se af par­ke­rings­for­hol­de­ne i Vest­by­en. - Ana­ly­sen fast­slår, at der ik­ke er en un­der­ka­pa­ci­tet af p-plad­ser i Vest­by­en, si­ger tek­nisk råd­mand Hen­rik Thom­sen (SF). Den grun­di­ge ana­ly­se blev fo­re­ta­get fi­re hver­da­ge i fe­bru­ar må­ned mel­lem klok­ken 7 og 19, hvor en tæl­ler hver ti­me har gå­et en fast­lagt ru­te, så parkeringsudviklingen på de 5.265 of­fent­li­ge par­ke­rings­plad­ser i Vest­by­en er re­gist­re­ret. Ud fra re­gist­re­rin­ger­ne er be­læg­nings­gra­den ud­reg­net, og ana­ly­sens kon­klu­sion er, at be­læg­nin­gen af of­fent­li­ge par­ke­rings­plad­ser i Vest­by­en sam­let set ik­ke er sær­lig høj, og at der al­tid er le­dige plad­ser in­den­for en ra­di­us af få hun­dre­de me­ter. La­ve be­læg­nings­gra­der Det un­der­søg­te om­rå­de er af­græn­set af Ves­ter­bro mod øst, Jern­ba­nen/Annebergvej mod syd, Sky­de­ba­ne­vej mod vest og Lim­fjor­den mod Nord. En­kel­te ste­der i om­rå­det tæt på Ves­ter­bro er der en be­læg­nings­grad på næs­ten 100 pro­cent, men el­lers er den høj­es­te be­læg­nings­grad i om­rå­det mel­lem Ves­ter­bro, Strand­ve­jen og Ab­sa­lons­ga­de, hvor be­læg­nings­gar­den ty­pisk er over 70 pro­cent., mens der på Hav­ne­front 1 er en­kel­te stræk­nin­ger med be­læg­nings­gra­der over 70 pro­cent. Læn­ge­re mod vest er be­læg­nings­gra­der­ne me­get la­ve­re. Det gæl­der blandt an­det om­rå­det ved Skudehavnen/Fjord­mar­ken og Sta­di­on. På tra­fik­ve­je­ne be­teg­nes be­læg­nings­gra­der­ne som lav til mid­del. Højst er den på Kastetvej med om­kring 70 pro­cent, mens be­læg­nin­gen på både Pe­der Skrams Gade, Vest­re Fjord­vej og Annebergvej er un­der 50 pro­cent. Grønt lys til cy­kel­sti Hen­rik Thom­sen me­ner, at ana­ly­sen vi­ser, at man godt kan sløj­fe de 138 p-plad­ser på Annebergvej og be­gyn­de plan­læg­nin­gen af en cy­kel­sti. - Og så kan man godt skrin­læg­ge enh­ver plan om at bru­ge Fjord­mar­ken til par­ke­ring, si­ger Hen­rik Thom­sen. Det ene­ste tids­punkt, at der er par­ke­rings­pro­ble­mer har væ­ret i for­bin­del­se med man­ge til­sku­ere til AaBs fod­bold­kam­pe. - Men det er jo ik­ke no­get pro­blem li­ge for ti­den, si­ger Hen­rik Thom­sen med slet skjult hen­tyd­ning til AaBs slø­je for­års­re­sul­ta­ter og vi­gen­de til­sku­er­tal. Hel­ler ik­ke for­man­den for Aal­borg Vest Sam­råd, Jahn Poul­sen, me­ner, at der er par­ke­rings­pro­ble­mer i Vest­by­en til dag­lig. - Det af­hæn­ger helt af si­tua­tio­nen, og om AaB spil­ler kamp, og de spil­ler jo ik­ke he­le ti­den, si­ger han. Og han er da og­så helt pa­rat til at op­gi­ve de 138 par­ke­rings­plad­ser på Annebergvej til for­del for en cy­kel­sti. - Vi me­ner ik­ke, at der er man­gel på p-plad­ser, hvis det skal kos­te nog­le af de ting, som er væ­sent­li­ge for os. Her tæn­ker jeg på en cy­kel­sti på sko­le­ve­jen på Annebergvej, el­ler hvis der skal la­ves 250 par­ke­rings­plad­ser på Fjord­mar­ken, for den skal der ik­ke rø­res ved, si­ger Jahn Poul­sen.