Aalborg

Der skal være een, der klager

NORDJYLLAND: Det er blevet bemærket i sekretariatet hos det regionale arbejdsmarkedsråd - der holder til hos Arbejdsformidlingen i Aalborg - at beskæftigelsesministeriet mener, at Skagen Kommune har brudt loven ved at lade bistandsklienter arbejde i private firmaer uden løn. NORDJYSKE Stiftstidende har i de seneste dage skildret Jan Hentzes sag. Som bistandsklient blev han af Skagen Kommune pålagt at arbejde i en ordinær stilling i virksomheden Trælasten i tre måneder. Når rådet alligevel ikke i skrivende stund har reageret på lovbruddet, skyldes det, at ingen klageberettigede parter har klaget. Enhedslisten i Nordjylland har ganske vist bebudet en klage, men partiet falder ikke ind under begrebet klageberettigede parter. Det gør foruden bistandsklienten selv også for eksempel Landsforeningen af Arbejdsledige, som netop har klaget over jobtræning i Sæby - en sag, der nu realitetsbehandles. - Vi læser da avisen. Men da vi ingen kompetence har til at reagere af egen drift, kan vi intet foretage os, siger fuldmægtig Birgit Nygaard fra arbejdsmarkedsrådets sekretariat. Heller ikke selv om beskæftigelsesministeriet siger, at loven er overtrådt? - Nej. Det kan måske lyde underligt, men sådan er systemet. Hvad sker der, hvis en klageberettiget part sender en klage? - Så foretager vi en partshøring, hvor kommunen og dernæst klageren får lejlighed til at udtale sig. Måske skal begge parter høres to gange. Derefter afgør rådets forretningsudvalg sagen på sit månedlige møde. Normalt klarer vi en sag inden for en måned, men sager af denne her art kan godt tage to-tre måneder. Så i mange tilfælde er jobtræningen forbi, før rådet afgør sagen? - Det kan være tilfældet, ja. Hvilke sanktionsmuligheder har rådet? - Man kan sige, at et jobtræningsforløb er ulovligt og skal ophøre. Derudover er der ingen muligheder for at straffe. Hvis en person føler, at han har lidt et tab, må man anlægge et civilt søgsmål mod kommunen, siger Birgit Nygaard.
Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk