Forurening

Der tænkes dybt og længe over øget fiskeopdræt i havet

Politikerne frygter at fiskenes afføring vil forurene de danske farvande

KØBENHAVN:Mens fiskekvoterne høvles ned, vil folkene bag opdræt af fisk i bure i havet gerne udvide produktionen. Men derved øges også forureningen med kvælstof og fosfor til havet. Det kan være derfor, det trækker noget ud med at gøre arbejdet helt færdigt i et stort udvalg, som blev nedsat af den tidligere regering for at få belyst, hvordan fiskeopdræt i saltvand kan gøres fornuftigt både økonomisk og miljømæssigt. Udvalget skulle være færdigt den 30. juni 2002, for over syv måneder siden, ifølge kommissoriet. Flere gange er "det sidste møde" blevet udsat i udvalget, som har medlemmer fra myndighederne på området, forskningsinstitutioner, grønne organisationer og fiskeriorganisationer. En entydig forklaring på forsinkelsen er svær at hale i land. Noget tyder på, at rapporten fra havbrugsudvalget er klar. Men kontorchef Mogens Schou, Fødevareministeriet, oplyser, at der for at gøre sagen færdig stadig mangler "en kontakt" mellem fødevareministeren og miljøministeren. Mogens Schou regner med, at der går endnu halvanden til to måneder, før udvalget er færdigt. Miljøstyrelsen forklarer, at afslutningen er "udskudt lidt", fordi et underudvalg skulle bruge mere tid til at finde ud af, hvor havbrug kan placeres bedst af hensyn til strøm, dybde, rør og natur. Dette underudvalg var imidlertid færdigt i oktober sidste år. En nærliggende årsag til langsommeligheden er det politisk ømtålelige i selv en lille udvidelse af forureningen med kvælstof og fosfor, som skyldes foder og afføring fra opdrætsfiskene, regnbueørred. En mindre udvidelse af forureningen er efter alt at dømme nødvendig, hvis produktionen fra havbrug skal øges. Men hvis det lille havbrugserhverv får lov at udvide, vil landbrug og andre erhverv få et argument for også at øge udledningen af kvælstof og fosfor. Og i kommissoriet for udvalget står der, at det ikke skal finde på at foreslå en "øget samlet tilførsel af næringssalte til det danske vandmiljø". Algevækst og iltsvind er faren, som de fleste gerne vil undgå. De danske fiskere fanger omkring halvanden million ton vilde fisk om året. De 24 havbrug i Danmark producerer til sammenligning beskedne cirka 7000 ton fisk årligt til en værdi af over 300 millioner kroner, især eksportkroner. Havbrugene udleder 300 ton kvælstof og 50 ton fosfor. Havbrugerne vil gerne kunne producere knap ti gange så mange fisk - 64.000 ton fisk - og udlede 2000 ton kvælstof. Det vil svare til 5 procent af den samlede kvælstofudledning fra dansk fødevareproduktion, anfører havbrugerne i en rapport fra marts 2001. Havbrugerne mener, at deres fisk udnytter foderet væsentligt bedre end bøndernes køer og grise udnytter deres foder. "Havbruget producerer mere end fem gange så mange værdier pr. ton kvælstof som den øvrige fødevareproduktion", står der i rapporten. Fiskene får foder, som er lavet på basis af andre fisk. Derfor optager de foderet godt. Desuden er der bedre plads på havet end på land til yderligere produktion af fødevarer, påpeger havbrugerne. Foruden miljøet kan kvaliteten af opdrættede fisk i forhold til vilde fisk give voldsomme diskussioner. Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) kom ind på emnet kvalitet, da hun forleden besøgte Thyborøn og fiskefabrikken Harald Iversen & Søn. Under en samtale om opdrættede fisk som råvarer sagde hun, at det er tydeligt, at "opdrættede laks er meget mere løse i kødet end vilde laks". Direktøren for virksomheden, Poul Lyng, sagde, at han havde forsøgt at bruge opdrættede mørksej på sine filetmaskiner. - Men de falder fra hinanden, når de fileteres, sagde han. - Opvæksten går for stærkt. Men det er ikke noget problem, hvis den slags fisk koges. Formanden for havbrugsudvalget, tidligere minister Karl Hjortnæs (S), ønsker ikke at kommentere, hvorfor det trækker ud med anbefalingerne fra hans udvalg. /ritzau/