Frederikshavn

Der var næs–ten fle–re fug–le–kig–ge–re end fug–le

Den før–ste fug–le–fe–sti–val i Ska–gen er en stor deltagersucces, og den er for både kyn–di–ge og ny–be–gyn–de–re

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fug–le–in–ter–es–se–re–de, som ikke var til fe–sti–val, fandt også vej til Gre–nen. Her er det Ole E. Hansen og Hans Carl Søn–der–gaard Jen–sen, Ran–ders, og Jes–per Emil Hansen, Ar–den.

SKA–GEN:Her til mor–gen har jeg talt 160 per–so–ner, halvt så man–ge bi–ler og end–nu fær–re fug–le. Hu–mø–ret fej–le–de ikke no–get hos or–ni–to–log Rolf Chri–sten–sen, selv om det var be–græn–set, hvor man–ge fug–le, der var at kig–ge ef–ter lør–dag for–mid–dag på Gre–nen. Rolf Chri–sten–sen hav–de også no–get at have det gode hu–mør i, for Ska–gen Fug–le–fe–sti–val som er ble–vet til på pri–mært hans ini–tia–tiv, er en suc–ces - også selv om træk–fug–le–ne ikke just over–ren–der Ska–gen i den–ne week–end. Fug–le–fe–sti–va–len har truk–ket væ–sent–lig fle–re fug–le–in–ter–es–se–re–de til Ska–gen, end både Rolf Chri–sten–sen og Dansk Or–ni–to–lo–gisk For–en–ing, som er med–ar–ran–gør, hav–de tur–det håbe på. - Vi har i hvert fald lært, at vi skal være bed–re til at skil–te med lo–ka–li–te–ter–ne næs–te gang, for det er ikke blot fug–le–in–ter–es–se–re–de, som ken–der de gode ste–der i Ska–gen på for–hånd, der er med. Der kom–mer også en hel del, som er ny–be–gyn–de–re på det–te om–rå–de, for–tæl–ler Rolf Chri–sten–sen. Fug–le–fe–sti–va–len be–gynd–te tors–dag, og ale–ne den dag var der 400 be–sø–gen–de i Det Hvi–de fyr, som fun–ge–rer som fe–sti–va–lens ho–ved–kvar–ter, og der var stor in–te–res–se for de man–ge teg–nin–ger og akva–rel–ler af fug–le, som er ud–stil–let i fy–ret. Selv om fug–le–ne mås–ke svig–te–de lidt, så var det dog med jæv–ne mel–lem–rum me–ga–fo–nen blev ta–get i brug på Gre–nen for at op–ly–se alle om, hvil–ke fug–le der nu var i sig–te, og der var hele ti–den små–fug–le, som gik i ring–mær–ker Hen–ning Ettrups net. Han vis–te fle–re gan–ge i lø–bet af for–mid–dag, hvor–dan man ring–mær–ker fug–le–ne. I for–bin–del–se med fe–sti–va–len er der en del kon–kur–ren–cer, og især den ene vis–te, at der er fug–le i Ska–gen, selv om træk–fug–le–ne mang–le–de. Fre–da–gens bird-race blev vun–det af et hold, som i lø–bet af seks ti–mer så fug–le af 63 for–skel–li–ge ar–ter. Kon–kur–ren–cen om at se den sjæld–nes–te fugl før–tes lør–dag for–mid–dag af én, som hav–de set en ung steppehøg. Fug–le–fe–sti–va–len slut–ter søn–dag ef–ter–mid–dag, og end–nu i for–mid–dag kan man høre om træk–fug–le og ring–mærk–ning på Gre–nen, li–ge–som fug–le, som fan–ges i net, bli–ver ring–mær–ket.