Det bedste bud?

"Forskellen er udtryk for bevidst planlægning, som handler om at der skal være forskel.

Det hele skal ikke bare være mudret ind i hinanden, så man ikke kan se forskel. Det skal ikke kun være markedskræfterne der regulerer, hvor det tilfældigvis kan betale sig at lave et eller andet." Og ministeren fortsætter: "Vi kan ikke gå ind med planlægningen og bestemme, hvor folk skal bo og arbejde, og det er en kendsgerning i hele Europa, at mange af de dygtige og kreative foretrækker at være i de store og spændende byer med mange aktiviteter. Men vi skal naturligvis sikre, at byerne udvikler sig på en ordentlig måde, så det ikke kun er projektmagerne, der sætter dagsordenen." Forslaget til Regionplan 2005, som er på amtsrådets dagsorden på tirsdag, udtrykker altså et forslag til en "villet" udvikling. OG HVAD er det så, vi vil? * Vi vil bringe indkomsten pr. indbygger op på landsgennemsnittet. * Vi vil bringe arbejdsløsheden ned på landsgennemsnittet. * Vi vil have en bæredygtig udvikling af regionen og * Regionen skal være et godt og spændende sted at bo, at arbejde og at uddanne sig. For at nå disse ambitiøse mål skal Nordjylland endnu mere op på dupperne. Det gælder alle lige fra virksomhederne, det offentlige, borgerne, medierne, interesseorganisationerne og kulturen til uddannelsessystemerne. HVORDAN GØR vi det? Først og fremmest skal vi være de bedste i Danmark til at organisere os! Vi skal have endnu mere ud af det gode samarbejde der er mellem erhvervslivet, Universitetet og det offentlige. Særligt er der muligheder for styrkelse af innovationen i de mindre og traditionelle virksomheder. Vi skal være hurtigere end resten af landet til at omsætte ny viden til produktion og arbejdspladser. Mentalt skal vi alle i højere grad have antennerne rettet mod innovation, initiativer og netværkssamarbejde. Vi skal også have styrkede netværk mellem byerne. Vi har landets 4. største by, en række mellemstore byer og mange småbyer. Kunsten består i at få byernes kraft til at spille sammen, så vi på samme tid kan få et regioncenter i Aalborg der kan hamle op med Århus og velfungerende egne med samarbejdende byer, der kan sikre decentralisering på et realistisk niveau. AALBORG SKAL bruge sin kraft på at skaffe regionen et attraktivt byimage og nye opgaver og ikke til at suge befolkning og institutioner til sig fra resten af Nordjylland uden at komme ud over rampen nationalt eller internationalt samtidig med at øvrige byer kæmper med hinanden om resten. Og som Connie Hedegaard siger, er hovedtendensen i disse år stærk centralisering i de større byer. Derfor spiller forslaget til Regionplan 2005 ud med fem egne: Hjørring, Frederikshavn Hobro og Aars som hovedegnsbyer i hver sin egn, og endelig Aalborgegnen med Aalborg som regionscenter. Inden for hver egn har regionplanen forslag til roller til de enkelte byer til sikring af at egnen står så stærkt som muligt. Inden for Aalborgegnen er der desuden opdelt i underegne, der skal medvirke til afbalancering af regionscentret. VORES udgangspunkt er ikke så ringe. Vi har en række konkurrencemæssige fordele. Vi har et meget erhvervsrettet universitet med internationalt anerkendt forskning, vi har en god vejstandard, gode havne, en international lufthavn, vi har gode muligheder for højnelse af uddannelsesniveauet, vi har en meget attraktiv natur osv., osv. Det, vi mangler (mere risikovillig kapital, bedre jernbanesystemer mm.), skal ikke overskygge de mange stærke aktiver vi har. Andre vigtige hensyn: Som miljøministeren også siger skal det ikke kun være markedskræfter og projektmagere, der sætter dagsordenen Forslaget til regionplan er et bud på en sådan dagsorden. Vi skal have erhvervsudvikling, byudvikling, nye veje osv., men vi skal samtidig tage hensyn til naturen. Regionplanforslaget beskytter grundvandet, åer, fjorde, kyster, andre landskaber samt naturområder. Nogle arealer er udlagt med landbrug som højeste prioritet, andre er udlagt til byudvikling og atter andre er udlagt med natur som højeste prioritet. Forslaget udtrykker altså hvad vi gerne vil have og hvad vi ikke vil have. NÅR REGIONPLANEN skal udtrykke, hvad vi gerne vil have og hvad vi ikke vil have er det helt selvfølgeligt, at amtsrådets partier har forskellige holdninger til planen. F.eks. ser nogle gerne, at markedskræfterne får bedre muligheder end i forslaget, nogle mener regionplanen spiller for stor en rolle i forhold til de nuværende kommuneplaner mens andre synes forslaget i for høj grad bøjer sig for erhvervs- og boliginteresser. Det er helt naturlige forskelle og det er et godt grundlag for en god debat om planforslaget. Partiernes synspunkter vil derfor blive offentliggjort sammen med planforslaget. DEN REGIONPLAN, amtsrådet vedtager til december, bliver den sidste. Hvis strukturreformen gennemføres nogenlunde som den ser ud nu, afløses regionplanen af de 11 kommuneplaner de nye kommuner i Region Nordjylland vedtager med udgangen af 2009. Derfor er det vigtigt, at den nye regionplan bliver et godt administrationsgrundlag for de nye kommuner og et godt afsæt til de nye kommuneplaner. Men samtidig bliver de overordnede dele af den nye regionplan afsættet til den regionale udviklingsplan, som den nye region skal udarbejde. Det er et arbejde, som vi i Nordjylland er klar til at gå i gang med allerede i år efter Statsministerens udmeldinger under valgkampen. Det giver derfor god mening, at vi gør hvad vi kan for at gøre den sidste regionplan til den bedste. Du kan byde ind med forslag og kommentarer i forbindelse med offentlighedsfasen 12. marts til 23. maj. Du kan allerede nu se forslaget på www.Regionplan2005.nja.dk. Orla Hav, Vangen 71, Nørresundby, er amtsborgmester (S) i Nordjyllands Amt. E-mail: hav@nja.dk