Det danske land skal lugte bedre

Dansk landbrug står overfor store udfordringer for at kunne leve op til den miljølov, der trådte i kraft fra nytår. Lugten af svin og gylle over det danske landskab skal begrænses, og det vil nogle steder i landet udelukke op til en tredjedel af svinefarmene fra at udvide.

Lug­ten fra dan­ske stal­de skal be­græn­ses. På Agro­mek i den­ne uge præsenteres en ræk­ke teknologiske løs­nin­ger - blandt andet hø­je­re skor­ste­ne fra fir­ma­et Turbovent Agro i Aars.
Forurening 16. januar 2007 23:36

- På nogle områder er vi først lige begyndt at på løsningerne. Det gælder således kvægbruget, som er vældig vanskeligt. Man kan jo ikke rense ventilationsluften fra en åben løsdriftsstald med naturlig ventilation, påpeger specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen, Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for Plan og Miljø. Den ny lovgivning kræver lavere udslip af ammoniak fra nye stalde. Udslippet skal i forhold til sidste år ned med 15 pct. på nye stalde eller udvidelser i år, 20 pct. næste år og 25 pct. i 2009. Loven skærper også reglerne om afstand til naboer og naturfølsomme områder. Gylletanke skal være overdækkede når afstanden er under 300 meter. Stop for udvidelse - Reglerne vil påvirke mange landbrug, der vil være afskåret fra at udvide. I Vejle og Sønderjyllands amter har vi regnet på det. Her er 20-30 pct. af svinefarmene ramt, fortæller Arne Grønkjær Hansen. Han mener, at noget tilsvarende kan være tilfældet i Nordjylland. Generelt er det et krav, at der anvendes Bedst Tilgængelige Teknologi, (Best Available Technique - BAT), for at begrænse miljøbelastningen fra produktionen, og på den store landbrugsteknologimesse, Agromek i Herning i denne uge, er miljøteknologi et centralt tema, både blandt fabrikanter og på Dansk landbrugsrådgivnings stand. Lokalisering nøgleordet Der er to slags løsninger: De teknologiske og de geografiske. - Lokalisering er nøgleordet, og der er stort set to muligheder: At flytte produktionen væk fra naboer og sårbare områder i Danmark - eller helt ud af landet. Der vil blive gjort brug af begge dele. 75 pct. af lugten fra en svineproduktion fjernes, hvis man fjerner slagtesvinene, og nøjes med søer og smågrise-produktion. Og det vil komme til at ske i et eller andet omfang, mener Arne Grønkjær Hansen. Teknologisk kan man reducere ammoniakudslippet ganske meget med ændret fodring og brug af tilsætningsstoffer i foderet som benzoesyre. Lugter stadig Den nordjysk udviklede teknologi med forsuring af gyllen i stalden er også interessant, mener konsulenten, men ikke færdigudviklet, påpeger konsulenten. Erfaringen fra praksis viser, at der stadig lugter fra staldene. Rensning af ventilationsluften vil vinde frem, forudser han. En løsning vil være at samle luften i en central, højeffektiv, biologisk luftrenser, hvor bakterier æder ammoniakken og fjerner lugten. I nogle tilfælde kan den primitive løsning slå til: at gøre skorstenen højere, så lugten bliver fortyndet mere. Under alle omstændigheder indebærer det øgede omkostninger. - Det bliver dyrt, forudser Arne Grønkjær Hansen. - Vi taler nok om 20-30 kr. i meromkostning pr. produceret gris ved ændret fodring og 15-20 kr. pr. gris med luftrenseanlæg, hvis de afskrives over 10 år. Det skal ses i forhold til et dækningsbidrag på 130 kr. Men teknologisk står vi godt. Danmark er kommet senere i gang end hollænderne, men vi henter godt ind på dem, siger han. egon.kjoeller@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...