Det er beskæmmende

VOLSTRUP SKOLE: Åbent brev til de socialdemokratiske byrådsmedlemmer Birgit Hansen, Brian Pedersen og Knud Hjørnholm. Volstrup Skole har nu siddet på dødsgangen i mere end et halvt år. Elever, forældre og lærere har konstant kæmpet en brav kamp men har måttet sande, at reelle og saglige argumenter fylder meget lidt for skræmmende mange kommunalpolitikere. Vi vil dog på dette sted straks kvittere for Brian Pedersens mandsmod til at udvise omtanke, sund skepsis og ansvarlighed i relation til bl.a. at undlade at træffe sine beslutninger, før der foreligger et ordentligt grundlag. Vi håber, at denne omtanke munder ud i en konklusion om, at det saglige grundlag for at træffe så dramatisk en beslutning, som det er at lukke en skole med 250 elever, ikke er til stede. Man skal huske på, at man ved at lukke Volstrup Skole, lukker en skole, - som har en af de pæneste klassekvotienter i kommunen, - som har nogle af de laveste driftsomkostninger, - som er kendt for høj kvalitet i undervisningen, høj undervisningseffekt, stor rummelighed og et stærkt lærerteam, - som er placeret i et område, hvor børnetallet ifølge prognoserne ikke falder nævneværdigt (og at omtalte prognoser i mellemtiden er overhalet af virkeligheden, idet børnetallet reelt er højere), - hvor der reelt ingen plan er for, hvor man gør af de 250 børn, eftersom udbygning af Sæby-skolerne ikke er hverken planlagt eller finansieret p.g.a. usikkerhed om salg af forsyningsselskaber, - hvorved man formentlig ved den pågældende manøvre vil opnå øgede udgifter uden nogen form for dokumenteret forøgelse af kvaliteten i undervisningen. Endelig skal man huske på, at man med indholdet af det snævre politiske forlig jo netop ikke kan forsvare det med at være visionært og kvalitetsudviklende, fordi: - der netop satses helt entydigt på nybyggeri i det alt væsentligste i Frederikshavn by, hvor børnetallet er faldende, - nævnte nybyggeri end ikke er finansieret, og at det ¿kvalitetsløft¿ af folkeskolen, forligsparterne taler om, er lige så ufinansieret og dermed vidtløftigt, - det uvægerligt med de seneste prognoser om provenue ved salg af forsyningen vil trække driftsmidler væk fra alle øvrige skoler i kommunen, - det er en komplet misforståelse, at en ny bygning i sig selv vil øge kvalitet af undervisningen, henset til at kvalitet først og fremmest opnås gennem fornøden og efteruddannet lærerkapacitet, opdaterede undervisningsmidler og gode arbejdsmiljøbetingelser for lærere og elever, - der er så mange elementer med ren politisk begrundelse i dette skoleforlig ¿ som er smurt ind i et forsyningssalg ¿ såsom eksempelvis et ¿10.klassecenter¿ i Ålbæk (?) og bibeholdelse af ganske små skoler med lave klassekvotienter i byer, hvor lokalpolitikere har tilknytning. De politikere, som vil fastholde en beslutning om at lukke Volstrup Skole som led i et forlig med det pågældende indhold, skal påregne, at den pågældende afgørelse i byrådet vil blive påklaget til tilsynsmyndigheden med påstand om, at afgørelsen er ulovlig/ugyldig henset til den manglende saglige begrundelse. Afslutningsvis vil vi understrege, at det er beskæmmende at opleve især socialdemokratiske politikere være i besiddelse af en sådan arrogance overfor så mange børn og deres forældre, som kommer til udtryk ved, at man med bind for øjnene og propper i ørerne fastholder en vedtagelse om at lukke en skole ¿ en vedtagelse, som blev truffet inden der forelå noget, der lignede et ordentligt grundlag for en sådan beslutning ¿ og som man alligevel fastholder, om end man stilles overfor det ene vægtige, saglige modargument efter det andet. Det er så beskæmmende, at det kan huskes til næste kommunalvalg.