Rebild

Det er det rene pip og nonsens

Stiftamtmand Claus Rosholm fik i NORDJYSKE (søndag 10.12.) i et interview lejlighed til at uddybe sit forbud

mod Regionsrådets budgetarrangement på hotellet i Rebild Bakker. Her forklarer hr. Rosholm: ”at var det (arrangementet) sket en uge eller to efter budgettets vedtagelse, havde jeg næppe rynket et øjenbryn”. Avisen spørger derfor, om den opfattelse også gælder, hvis arrangementet havde samme karakter, som det, han udstedte forbud imod? Svaret fra amtmanden lyder: ”Havde der været en klar tidsmæssig sammenhæng med budgetvedtagelsen, havde det andet næppe udgjort et problem i sig selv”. Det fremgår, at det der betegnes som ”det andet” i Claus Rosholms udlægning, omfatter underholdningen, buffet’en, deltageromfanget og overnatningen. Mon stiftamtmand og kommende statsdirektør Rosholm selv kan se det latterlighedens skær, han derved kaster over den omfattende juridiske redegørelse, hvormed han begrundede sit indgreb? Her forklarer han nemlig side op og side ned, at – det nu aflyste arrangement – ”i helt overvejende grad havde karakter af en ulovlig begunstigelse af (bla.) de folkevalgte”. Alene tidspunktet – og altså ikke karakteren eller omfanget! – fik amtmanden til at opfatte indgrebet som en ”embedspligt”. Mere hovski-snovski kan det næppe blive. Det er det rene pip og nonsens.