Akvakultur

Det er fiskene der taber hver gang

Der er næsten altid noget galt ved fiskepassagerne. De gror til, stopper til, løber over og bliver ikke vedligeholdt. Der er ingen til at følge op og sørge for vedligeholdelse. Et udvalg (Faunapassageudvalget) med repræsentanter for såvel myndigheder som dambrug har i februar i år konkluderet, at passageforhold for de vilde fisk ved dambrugene er for dårlige. Lovens krav til gitrene er ikke gode nok, og selv den mindste deling af et vandløbs vand mellem dambrug og å påvirker vandløbsfaunaens frie bevægelighed. Hvis 75 pct. af et vandløbs vand går ind i et dambrug, vil 75 pct. af smådyr, fiskeyngel, ål, ørreder, smolt og store fisk gå til. Hele 37 arter vandrer op og ned i danske vandløb. Lovgrundlaget er rodet, og for hvert enkelt dambrug skal myndigheder ud i en politisk, teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering af forholdene. 1. april næste år skal der efter vedtagelse af fælles EU-lovgivning ved enhver spærring på et vandløb afgives mindst 50 pct. af vandet til den frie passage. Udvalget konkluderer, at det alligevel ikke er godt nok. Det er meget et spørgsmål om at få et økologisk bæredygtigt vandløb eller et økonomisk bæredygtigt dambrug. Der er brug for bedre passagemuligheder ved 324 af de i alt 364 danske dambrug.