Velgørenhed

Det frivillige Danmark og det offentlige

I 2001 udformede Socialministeriet og Kulturministeriet i samarbejde med Kontaktudvalget til det frivillige sociale og andre frivillige organisationer et charter. Når kommunerne rekrutterer frivillige udenom organisationerne, er det i modstrid med intentionerne i chartret, mener Center for frivilligt socialt arbejde. Om samspillet mellem det offentlige og det frivillige Danmark står der blandt andet i chartret: "Samspillet skal baseres på tillid og respekt for hinandens opgaver og roller. De frivillige organisationers ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver skal respekteres. Der er brug for en omfattende og alsidig frivillig indsats; men den skal ikke erstatte den offentlige indsats." (...) "Der bør fortsat skabes muligheder for, at frivillige organisationer kan udvikle og afprøve nye løsninger på samfundsproblemer, for eksempel ved at eksperimentere med nye partnerskaber mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige." (...) "Viden og erfaringer fra det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og fra samspillet med det offentlige bør i højere grad indsamles, videreformidles og eventuelt gøres til genstand for forskning."