Sundhed

Det går godt i Vestbyen

DEBAT

SUNDHEDSPROJEKT:Det går godt i Vestbyen! Det var overskriften på en næsten dobbeltsidet artikel i Nordjyske i lørdags. Fokus lægges derefter på, at vi har det godt i Vestbyen, selvom vi har færre penge og ryger mere end den øvrige befolkning i kommunen. Det sidste er et blandt flere udsagn i artiklen, af hvilke man lige så godt kunne have valgt at skrive "og drikker mindre", men det var altså ikke den drejning, der fandtes relevant. Jo, vi tjener mindre, men det er vel ingen nyhed, at folk med lav indkomst lejer sig ind i en almen bolig og ikke køber en villa på Svanelundsvej. Nu kommer kommunen så med bl.a. særlige tilbud til dem, der ikke har råd til at gå til tandlæge eller idræt og målretter sundhedstilbuddene og hjælper os til et sundere liv. I tidligere artikler har Nordjyske fortalt om det initiativ, der kom fra de 3 boligorganisationer i det, vi kalder Vestbyparken, og som administreres af Bolig Hjørring. Det resulterede i, at der blev lavet en helhedsplan med Hjørring Kommune som samarbejdspartner og støttet af Landsbyggefonden under forudsætning af, at der ikke blot skulle renoveres lejligheder, men også laves en omfattende boligsocial indsats. Bolig Hjørrings beboerrådgivning blev omdannet til et Områdesekretariat, der skulle lede og organisere indsatserne, der bl.a. omfattede et aktiveringsprojekt, som nu for længst er sat i værk med endog meget stor succes, et sundhedsprojekt og et aktivitetshus. For at optimere sundhedsprojektet foreslog Områdesekretariatets leder, Karl Kirkedal, at man skulle søge Sundhedsstyrelsen om penge fra satspuljemidlerne for "forebyggelsesindsatser i nærmiljøet". Sammen med Hjørring Sundhedscenters leder, Mette Jacobsen udfærdigede de en ansøgning til et projekt "Sundt Samspil i Hjørring Vestby", der udløste de 6,7 mill. kr., der er nævnt i artiklen. Dertil kommer i øvrigt mere end 2 mill. kr. fra boligorganisationerne. Projekt "Sundt Samspil" skal iht. ansøgningen ledes af en styregruppe, hvori der ud over folk fra kommunen sidder lederen af Områdesekretariatet og en beboerrepræsentant. I januar formede interesserede beboere en "Beboerfølgegruppe til Sundt Samspil" og valgte mig til deres beboerrepræsentant. Bevillingen fra Sundhedsstyrelsen kom for snart et år siden. Jeg var inviteret til fremlæggelsen af resultaterne af beboerundersøgelsen, men har aldrig været indkaldt til møder i styregruppen. Der er endnu ikke sat sundhedsfremmende initiativer i værk i Vestbyen, så jeg undrer mig! Hvad sker der mon? I beboerdemokratiet i Vestbyen har vi været på temamøder om helhedsplan, multihus og sundhedsprojekt. Der er den nævnte gruppe, som jeg er repræsentant for, der er et brugerudvalg for det multihus, som snart tages i brug, og der er naturligvis afdelingsbestyrelser, der er medspillere til det hele. Der har også været møder med en lang række interessenter, der står klar til at lægge aktiviteter ind i vores multihus. Nu kan vi så læse i avisen, at kommunen sætter noget i gang til august, og at borgerne skal inddrages. Det ser vi da frem til. Der står også, at der skal findes samarbejdspartnere, som f.eks. Bolig Hjørring. Jamen Bolig Hjørring var jo initiativtager og uden Bolig Hjørring, intet projekt! Vi har ønsket os et bedre image. Med færdiggørelsen af husene på Trollhättanvej var det mål næsten nået. Før kunne man ikke få folk herud. Nu er der lange ventelister. Gode sunde lejligheder er sundhedsfremmende. Vi får også etableret grønne områder, legepladser, petanquebaner og meget mere. Basis for leg, motion, hygge og samvær. Det er i høj grad sundhedsfremme. Et mulithus med plads til mange aktiviteter og med mange aktører, der tilbyder forskellige aktiviteter og arrangementer, med en sal, hvor der kan afholdes f.eks. forskellige musikarrangementer, og med en café, hvor folk kan mødes og får tilbudt sund mad til en overkommelig pris. Det er i høj grad sundhedsfremme. Aktuelt planlægger Områdesekretariat, Brugerudvalg, afdelingsbestyrelser og initiativrige medarbejdere i området åbning af Multihuset med mange spændende aktiviteter, hvor sundhed vægtes meget højt. Vi er i gang og ved, hvad vi vil. Vi vælger dog at invitere beboere i deres egenskab af beboere - vi har ikke brug for at stemple beboere i området, for at de ad den vej skal kvalificere sig til kommunale tilbud. Vi kan også bruge nogle af de tilbud, som Hjørring Sundhedscenter kan tilbyde, men der skal tilbydes meget mere, hvis alle de mange penge skal komme beboerne til gode. Vi er i gang. Vi venter bare på kommunen.