Det handler også om værdier

Som dansker og europæer handler EU også for mig om at dele de værdier og rettigheder, der er, og de nye, som Lissabon-traktaten indfører.

EU-kerneværdierne nævnes i begyndelsen af Lissabon-traktaten: Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, der alle er fælles for EU-medlemsstaterne og ethvert europæisk land, som ønsker at blive medlem af EU, skal respektere dem. Jeg anser det for et af de meget vigtige mål for EU at fremme værdierne som nævnt, og arbejde for freden, og befolkningernes velfærd, suppleret med at fremme social retfærdighed og beskyttelse og bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling. Med Lissabon-traktaten er der for mig at se sket betydelige fremskridt for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, den baner vej for, at EU kan søge om tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention (MK.) Herudover vil traktaten være garant for, at chartret om grundlæggende rettigheder håndhæves, EU får således en række borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som vil være retligt bindende, ikke blot for EU, men også for medlemslandene, når de gennemfører EU-retten. Uden at være i besiddelse af juridisk ekspertise ser det for mig ud til, at Chartret opdeler de grundlæggende rettigheder i seks hovedkategorier, værdighed, frihed, ligestilling, solidaritet, borgerrettigheder og retfærdighed, og tilføjer nogle ekstra rettigheder, som ikke er omfattet af MK. Det er bl.a. beskyttelse af personoplysninger, bioetik og retten til god forvaltning, og Chartret bekræfter vigtige skridt til at forbyde forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse og omfatter også sociale rettigheder i virksomheder, f.eks. arbejdstagernes ret til information, deres forhandlingsret og ret til kollektive skridt - med andre ord ret til at strejke. En nyskabelse som en følge af Lissabon-traktaten er en rettighed for borgerne til at indsamle mindst en million underskrifter fra forskellige medlemslandes borgere til at gøre indflydelsen gældende overfor kommissionen til at fremsætte et forslag til lovgivning, bliver ret interessant at følge og se om dette vil virke?