Det har amtet gjort for den nordjyske natur

Naturkontoret i Nordjyllands Amt arbejder bl.a. med naturgenopretning, fredning og naturpleje. Alene i de senere år har amtet været med at rejse flg. større fredningssager: Skagens Gren: Udvidelse af en allerede eksisterende fredning af Grenen. Den nye fredningssag omfatter ialt 650 ha. på landjorden og 1086 ha. på havet. Formålet med den nye fredningssag er at sikre de store landskabelige værdier på Grenen, der er et af Danmarks mest kendte og besøgte naturområder. Råbjerg Mile: En ny fredning på 244 ha. skal sikre Råbjerg Miles frie vandring mod øst, da milen, som er en af Danmarks store naturattraktioner, ellers ville vandre udover den hidtidige fredningsgrænse. Tolne Skov: Fredning af 166 ha. af Tolne Skov nær Sindal. Fredningen skal sikre en af de nordligste danske løvskove med lokale bøgetræer og give mulighed for at indførte nåletræer kan erstattes med hjemmehørende løvtræer. Tolshave Mose: Med fredningen af 155 ha. hedemose beliggende i det særegne rimmer-dobberlandskab ved Jerup sikres både landskabet og den sjældne og udryddelsestruede sommerfugl Hedepletvingen. Store Vildmose: 1289 ha. af Store Vildmose blev fredet i år 2000. Udover højmose og kær omfatter fredningen engene langs Ryå, der er vigtige for den sjældne riksefugl engsnarren, som førhen var ganske almindelig i det danske agerland, men nu balancerer på kanten af uddøen. Lien, Fosdalen og Sandmosen: Udvidelse og modernisering af den eksisterende fredning. Den nye fredningssag omfatter knap 3000 ha og vil sikre et sammenhængde landskab med overvejende klithede over en otte km lang strækning nord for Brovst. Lille Vildmose: Danmarkshistoriens største fredningssag. Omfatter i alt 7700 ha. Formålet er både at sikre den eksisterende højmose og vildmosens to skove med meget naturskov og at sikre mulighed for naturgenopretning af de store arealer, hvor der er blevet gravet tørv . Gravlevdalen: Fredningen på 1100 ha. nær Rebild omfatter en karakteristisk ådal, der huser mange sjældne dyr og planter plus store landskabelige værdier. De Himmerlandske Heder: Fredningen på 1300 ha er en modernisering af en tidligere fredning, så det nu er muligt at pleje hederne, så man kan bevare hedelandskabet, der tidligere omfatter langt større dele af Vesthimmerland. Lindenborg Ådal: Amtsrådets udvalg for teknik og miljø har for nyligt besluttet, at der skal rejses en fredningssag for Lindenborg Ådal. Udover naturfredninger er amtets naturkontor også ansvarlig for naturplejen på privatejede naturfredede områder. Her har amtet gennemført følgende større plejeprojekter: Hulsig Hede: Rydning af 1400 ha for opvækst af den indførte bjergfyr. Heden er dermed sikret som åbent klithede. Efter rydningen er tranen indvandret som ynglefugl. Råbjerg Mile: Rydning af 250 ha. klithede for uønsket opvækst af den indførte bjergfyr. Læsø: Rydning af 45 ha. fredet eng mod uønsket opvækst af birk og 30 ha. hede mod uønsket opvækst af bjergfyr. Voerå: Langs med åen har amtet et stort projekt for bekæmpelse af bjørneklo. De Himmerlandske Heder: 600 ha. er ryddet for uønsket opvækst af især fyrretræer. Bramslev Bakker: De karakteristiske bakker ryddes jævnligt for uønskede træer, så det nuværende overdrev ikke springer i skov. Som følge af Folketingets Vandmiljøplan-2 er amtet også hovedaktør i flere større naturgenopretningsprojekter, der skal genskabe nogle af fortidens mange vådområder. Vådområderne forbruger nemlig landbrugets næringssalte, så mængden af forurenende næringssalte bliver mindre i Limfjorden, Mariager Fjord og i Kattegat. Bl.a. er amtet i gang med flere projekter i Halkær Ådal nær Nibe, og i år venter man at blive færdige med et vådområdepojekt ved Onsild Å. Desuden har man gennem flere år arbejdet for en genskabelse af Vilsted Sø i Vesthimmerland. Vilsted Sø forventes at være en realitet i år 2007 og vil være et af de største danske naturgenopretningsprojekter nogensinde. Derudover bruger amtet årligt store beløb vandløbsforbedringer, bl.a. genslyngning af vandløb, gydegrusprojekter og etablering af stryg og fisketrapper.