Energiselskaber

Det kostede ekstra at holde varmen

Efterbetaling til fjernvarme større end tilbagebetalingen

SKAGEN:Varmeåret 2002-2003 var samlet set et forholdsvist koldt år, og det ses på Skagen Varmeværks opgørelse over efterbetalinger og tilbagebetalinger. I så mange år, at det var tæt på at være en tradition, er der blevet tilbagebetalt flere penge til forbrugerne, end der er blevet efterbetalt. Men i det forrige varmeår var det omvendt, fremgår det af værkets årsrapport. Der er 1138 forbrugere, som har fået penge tilbage. De har fået ialt 1.288.716 kroner. 1083 forbrugere har skullet efterbetale sammenlagt 1.415.952 kroner. Hvis man opgør "temperaturen" i graddage, så var der i fjor 2,5 graddage på den kolde side af det normale, mens der året før var fire graddage til den varme side. Varmeværket fik i fjor seks nye forbrugere, så der nu er tilsluttet ialt 2.221 forbrugere til fjermvarmen i Skagen. Varmeværkets regnskab for 2002-2003 viser et samlet overskud på 6,8 millioner kroner. Overskuddet bruges til henlæggelser, nyinvesteringer og til stabilisering af prisen i det nye varmeår. Til det sidste er overført 3,7 millioner kroner, fremgår det af årsrapporten. Varmeværket opkræver i år den samme pris for varmen som i fjor, men da man samtidig har sat det forventede varmeforbrug op med fem procent, venter man at det er tilstrækkeligt. Det gælder også selv om introduktionsrabatten på den naturgas, der bruges til el-produktion på kraftvarmeværket, forsvinder i år. Rabatten har været på 1,2 millioner kroner, og bortfaldet af den kunne have udløst en prisstigning, hvis ikke der var noget at stå imod med. Af årsrapporten fremgår, at kraftvarmeværket har kørt godt i det forgangne år. Der er produceret 55.600 megawatt-timer (MWh) varme og 39.949 megawatt-timer elektricitet. Fra Skagen Forbrænding har varmeværket modtager 20.264 MWh og fra Fiskernes Fiskeindustri 7.667 MWh. Den gamle varmecentral på Kirkevej har kun været i brug i få timer i løbet af året. På Kirkevej har varmeværket fået udskiftet den gamle nødgenerator, så man er sikker på at have elektricitet, selv om strømmen går. Ved kraftvarmeværket er opført en mindre lager- og rensebygning. Den bruges til reservedele til motorerne på kraftvarmeværket. Det har været nødvendigt, idet motorfabrikken Wärtsila har flyttet motorproduktionen fra Trollhättan i Sverige til Italien. Varmeværekt har også i det forgangne år købt et cirka 4.000 kvadratmeter stort areal ved siden af kraftvarmeværket. Man har villet sikre sig mulighed for et senere byggeri, inden jorden blev købt af andre. Jorden kan måske komme i brug til et senere flisforbrændingsanlæg for at holde varmeprisen nede eller det kan bruges ved udflytning af en del af installationerne på det gamle varmeværk på Kirkevej. På varmeværkets generalforsamling genvalgtes Kurt Christensen, Erik Skougaard og Poul Erik Jensen til bestyrelsen.