Lokalpolitik

Det lyder fuldstændigt vanvittigt

En ekstra pensionsregning på syv-otte mio kr. til amtet, en fritstillelse af en forstander og en videreekspedering af regningen til Aalborg Kommune i forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden.

Amtsdirektør i Nordjyllands Amt, Per Okkels, har netop besluttet at fritstille forstanderen på Taleinstituttet i Aalborg, fordi han har tilsidesat amtets interesser i forbindelse med indgåelse af en aftale med 22 lærere om en løntrinsstigning, der medfører de ekstra pensionsudgifter. Når regningen skal videre til Aalborg Kommune, er det vigtigt for mig som medlem af Aalborg Byråd at få kulegravet denne sag. Selv om forstanderen er blevet fritstillet, er amtsdirektøren alligevel i tvivl om, hvor vidt aftalen med lærerne holder. Man kunne måske her spørge med en vis ret, om forstanderen er blevet ofret. Selv mener han ikke, at han har gjort noget forkert, og ifølge amtsdirektøren er der tale om værdibaseret ledelse. Jeg gad nok vide, hvad der menes hermed set i sammenhæng med forstanderens beføjelser til at indgå løn- og pensionsaftaler. Noget kunne umiddelbart tyde på, at amtet har været for rundhåndet med uddeling af chefernes beføjelser. Når det så går galt som i denne sag, får amtet pludselig travlt med at få kridtet banen op. Chefernes frihed skal indskrænkes. Men hvad er det, cheferne har haft frihed til? Amtsdirektøren udtaler, at det er en selvfølgelighed for ham, at cheferne disponer og tænker logisk. Denne udtalelse får det til at lyde som en ansvarsfraskrivelse fra amtets side, og det finder jeg ikke er ordentligt og redeligt. Amtet må bære sin del af ansvaret, og nu hviler der et tungt ansvar på amtsrådspolitikerne for at få trådene redet ud. Det er vigtigt med en grundig gennemgang af kompetencereglerne i amtet for at få afklaret, hvem det er, der reelt har begået fejl. Måske skal politikerne se med strengere øjne på visse forhold og således selv tage en større del af ansvaret. Det kan i denne forbindelse også undre, at et medlem af bestyrelsen i Taleinstituttet udtaler, at det er en personalesag, og at bestyrelsen derfor ikke kan blande sig. Normalt er det vel sådan, at det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger forstanderen.