Det mener politikerne

NORDJYLLAND:Forud for eftermiddagens møde har NORDJYSKE spurgt amtsrådets 31 medlemmer, hvordan de stiller sig til forslaget om at lukke de to fødeklinikker i Hobro og Frederikshavn. Her er nogle af de svar, vi har modtaget. - Jeg er jo selv medlem af økonomiudvalget og var der med til at indstille, at vi lukker i Frederikshavn og Hobro. Så det holder jeg selvfølgelig fast ved. Lea Schnoor (S) - Min endelige stilling-tagen vil være afhængig af det materiale, som bliver udsendt til mødet. Finn Olesen (S) - Der er ikke grund til at indskrænke valgmulig-hederne for fødende: Der er ikke bevis for, at sikkerheden er ringere. Tilbuddene i Hjørring og Aalborg må betragtes som ringere for de, der ville have valgt Hobro og Aalborg (blandt andet er der ikke altid plads til faderen). Vejen for udbredelse af distriktsjordemoder-ordningen bliver ikke lettere. Valgmuligheden har været frivillig og har været understøttet af skriftligt materiale. Det er endelig værd at bemærke, at lægerne i Sundhedsstyrelsen ikke har spurgt Sundhedsstyrelsens rådgivende jorde-moder. Per Nielsen (V) - Da Sundhedsstyrelsen i foråret med støtte fra sundhedsministeren reelt frarådede jordemoder-ledede fødecentre, begyndte en forståelig utryghed at brede sig hos de fødende, især førstegangsfødende i Hobro-området. Der har ikke i den tid, Hobro Sygehus’ klinik har været jordemoder-ledet, været fatale risici for moder og barn, men nu gøres både de gravide og vi politikere bløde i knæene, idet ”den største eksper-tise på området” siger, som de gør. Jeg forstår godt de fødendes usikkerhed og tvivl, og jeg tør heller ikke selv tage ansvaret, men vil anbefale de fødende i mit eget lokalområde (Hobro), når fødestedet lukker, at tage til Randers, selv om det sammen med udbygning i Aalborg og Hjørring vil koste regionen adskillige millioner kr. Henrik Ringbæk Madsen (S) - Jeg støtter ikke ind-stillingen fra økonomiudvalget, idet det vil betyde et tilbageslag for tilbuddene for vordende mødre i Østvendsyssel og Himmerland. Specielt i Hjørring vil den nødvendige erstatningskapacitet blive meget dyr at indrette, og i Hobro vil en lukning føre til en ”flugt” ud af amtet til Randers og Viborg. Christian Bach Iversen (V) - Jeg støtter ikke fler-tallet i økonomiudvalget. Jeg er betænkelig ved, at man regner med at kunne frigøre beløb til endnu flere mursten i Aalborg og Hjørring. Sygehuset i Skagen er som bekendt lukket, hvilket betyder, at fødende i Skagen nu skal køre 60 kilometer til Hjørring mod i dag 40 til Frederikshavn. Det fremmer ikke bosætningslysten på Vendsyssels østkyst, at amtsrådet træffer en sådan beslutning. Inger Støtt (V) - Amtsrådsmøderne er åbne for alle. NORDJYSKE vil her kunne erfare min stilling til den konkrete sag, når punktet behandles. Bent Pedersen (S)