Det siger loven

EMNER 27. maj 2003 08:00

Den højtstående nordjyske politiembedsmand, ægtefællen og søsteren er tiltalt for overtrædelse af boafgiftslovens §41, hvor det bl.a. hedder: Stk.1: Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortier eller nægter at give oplysninger til brug ved afgørelser om afgiftspligten eller afgiftsberegningen. Stk. 3: Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage staten afgift eller det offentlige skat, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...