Brønderslev

DIF er på tred–je–plad–sen

DRON–NING–LUND:Dron–ning–lund sad fuld–stæn–dig på før–ste halv–leg af fod–bold–kam–pen på Dron–ning–lund Sta–di–on mod Tårs/Ugilt i se–rie 2, men trods et hav af chan–cer ude–blev må–le–ne, og gæs–ter–ne kun–ne gå til pau–sen ef–ter før–ste halv–leg med en fø–ring på 1-0. Til gen–gælds tog DIF’erne re–van–che i an–den halv–leg, hvor Chr. Pape med to mål og Jan Bis–gaard med et brag–te Dron–ning–lund på sejrs–kurs med en fø–ring på 3-1. Først fem mi–nut–ter før tid lyk–ke–des det igen gæs–te–hol–det at få mål, så slut–re–sul–ta–tet af den til ti–der gan–ske vel–spil–le–de kamp blev 3-2 til Dron–ning–lund. Dron–ning–lund er her–ef–ter på tred–je–plad–sen med 13 point for syv kam–pe. OS