Diger ved åen på visse betingelser

OVERSVØMMELSEPolitisk enighed om krav til digebyggere

AALBORG:Den langvarige politiske holmgang om digebyggerier i de nordjyske ådale er formentlig slut. Efter otte omgange fordelt på de respektive udvalg og amtsrådet, er udvalget for teknik og miljø nået frem til et kompromis, som alle medlemmer af udvalget kan tilslutte sig. Kompromisset åbner mulighed for, at landmænd med jord ned til åløb kan få lovliggjort eksisterende diger eller tilladelse til nye. Men inden amtet slipper tilladelsen skal en række betingelser være opfyldt. Ifølge udvalgets oplæg til et sæt regler, som forvaltningen siden skal styre efter, skal det som udgangspunkt være muligt at etablere diger langs vandløb i områder med jordbrug med mindre diget har en af følgende negative konsekvenser: - at det påvirker andres afvandingsinteresser negativt. - at det påvirker vandløbets miljøtilstand i negativ retning. - at det modvirker opfyldelsen af de satte mål for vandløbets kvalitet. - at det virker skæmmende på landskabet eller forringer de rekreative interesser. - at det forringer muligheden for naturgenopretning i lavbundsområder med tørvejorde. Henrik Ringbæk Madsen (S), næstformand for udvalget for teknik og miljø har igennem forløbet talt mod diger i ådalene. Med de stillede krav finder han nu, at amtet har så meget styr på eventuelle diger, at de miljømæssige følger ligger indenfor det acceptable. - Et kardinalpunkt for mig og andre, der har været kritiske i forhold til digerne, har været, at digerne ikke må bidrage til yderligere afbrænding af tørvelagene. Derved ville de i forvejen lavtliggende arealer sætte sig mere, end de allerede har gjort, siger Henrik Ringbæk Madsen. I givet fald kunne det medføre, at de omkringliggende arealer til sidst ville ligge lavere end åen. Når digerne en dag fjernes, ville resultatet være søer på tværs af åløbet, hvilket erfaringsmæssigt er til skade for åløbenes vandkvalitet. - Den risiko er fjernet med forudsætningen om, at digerne ikke må etableres, hvor der er tale om tørvejord. Hvor man er nede ved f.eks. lerjord, er der ikke risiko for yderligere sætninger, siger Henrik Ringbæk Madsen, der finder, at det endelige forhandlingsresultat har været alle anstrengelserne værd. - Det har været en meget kompliceret sag, men vi har virkelig fået den undersøgt den til bunds, bl.a. i kraft af, at de berørte lodsejere og deres organisationer har været involveret, siger han. Næstudvalgsformanden har ikke nogen vurdering af regelsættets konsekvenser for de diger, som en række landmænd har opført ulovligt, bl.a. i Lindenborg Ådal. - Men nogle af dem, der ulovligt har opført diger, vil ganske givet få et påbud om at fjerne dem igen, siger han.