Lokalpolitik

Dispensationer fra uklar lokalplan

Lokalplan for sommerhusområde ved Gl. Skagen skal fornyes

GL. SKAGEN: Ejeren af et stort sommerhus i området ved Søkongevej har nu fået kommunens tilladelse til at bygge, som han har gjort. For at det kan lade sig gøre, har kommunens udvalg for teknik og miljø besluttet at give ham dispensation fra den gældende lokalplan for området. Desuden har udvalget besluttet, at der skal udarbejdes en helt ny lokalplan for sommerhusområdet, idet den gældende lokalplan er uklar, når det gælder bestemmelserne for, hvordan kvistene på sommerhusene må være. Naboer til sommerhuset har klaget til kommunen over, at der dels er bygget kviste, som naboerne mener er i strid med lokalplanen, på huset, dels at der er sket en tilbygning til den ene gavl, som naboerne også mener er i strid med planen, og dels, at den udendørs belysning ved huset og adgangsvejen, er i strid med planen. Teknik og miljøudvalget har ikke kunnet følge naboerne i nogen af punkterne, og det skyldes for kvistenes vedkommende, at lokalplanen ikke er éntydnig, når det gælder bestemmelserne for kviste. En tegning, som skal illustrere de bygningsregulerende bestemmelser, viser både en pultkvist og en rytterkvist, og der er angivet en maksimal højde på kvisten på 1,5 meter. Hvis man laver en rytterkvist, som bygherren har gjort, kan man ikke samtidig overholde højdeangivelsen og kravet om tre tagstens afstand til kip. Der gives således dispenstion til de eksisterende kviste. Klagen over tilbygningen til gavlen følges heller ikke, idet huset overholder lokalplanens krav om størrelsesforhold mellem længde og bredde. Udvalget har således lagt vægt på forholdet mellem længde og bredde fremfor bestemmelsen om, at gavle skal være uden kviste, udskud, mellembygninger og anden form for påbygning. Tilbygningen til gavlen betragtes således som en forlængelse af selve huset. Klagen over udendørsbelysningen og adgangsvejen kan udvalget ikke følge. Man mener ikke, at bestemmelserne er overskredet, oplyser teknik og miljødirektør Mogens Hust. Udvalgets beslutning om, at lokalplanenens bestemmelser for sommerhusområdet skal tydeliggøres, betyder, at der skal udarbejdes en helt ny lokalplan for området. Det bliver således tredje gang, der laves lokalplan for området. Den første plan blev mødt med så mange indsigelser, at kommunen valgte at følge en række af indsigelserne og indarbejde dem i en ny lokalplan. Denne plan blev, trods en række indsigelser, endeligt godkendt i 2001.