DN: - Amtet har lavet regnefejl MILJØPÅVIRKNING: Naturfredningsforening forlanger VVM-redegørelse

TOLSTRUP/NÆSBORG:Danmarks Naturfredningsforening beskylder Nordjyllands Amt for at have lavet fejlberegninger i forbindelse med amtets tilladelse til den stald, som landmand Peter Andersen har planer om at opføre på Lyngvejen 19 mellem Tolstrup og Næsborg. Det fremgår af den klage, som DN har fremsendt til Naturklagenævnet over amtets tilladelse til opførelse af stalden uden en VVM-undersøgelse. Naturfredningsforeningen peger på det paradoks, at beregningerne viser at nitratudvaskningen falder efter at stalden er bygget. - Det undrer os, at betydeligt flere dyreenheder medfører et fald i nitratudvaskningen. Det er vores opfattelse at der er sket en fejl i beregningerne, der simpelthen ikke kan passe, skriver Danmarks Naturfredningsforening til Naturklagenævnet. Det er beregnet, at nitratudvaskningen ved nul dyreenheder er 69 mg. nitrat, mens det falder til 68 mg., når stalden er opført og kan rumme de 249,5 dyreenheder. - Denne forskel bør, i lighed med resten af beregningerne forklares, påpeger Danmarks Naturfredningsforening. DN skriver også at et kriterium for amtets tilladelse slet ikke er opfyldt. Amtet har nemlig vurderet, at projektet ikke giver anledning til hverken større stigning eller belastning med ammoniak over tålegrænsen for næringsfattige naturtyper i området. - Projektet betyder, at belastningen af natureng og overdrev klart er over den tålelige grænse. Allerede i dag er man over grænsen og ved den planlagte nyetablering stiger belastningen, så grænsen overskrides yderligere, skriver DN, der konkluderer, at sagen generelt ikke er tilstrækkelig belyst. - Det er vores opfattelse, at der bør laves en VVM-redegørelse, som giver en vurdering af staldens miljøbelastning. - Kun via en VVM-redegørelse kan vi få påvist projektets miljøbelastning, skriver DN.