DN's lokalkomite er foreløbig ene på banen med høringssvar

Kommentarer og forslag fra DN til Agenda 21 afsnit

SINDAL:Indtil videre er Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ene om at have indsendt kommentarer og forslag til Planstrategi 2002, der var ude i høring indtil jul, men på kommunekontoret har man forventning om også at få et brev fra Det Grønne Råd. - Af en eller anden grund havde rådet ikke fået oplægget, da det blev sendt ud. Derfor har rådet fået frist til at aflevere hen i januar. Vi afventer indlægget og derefter tager vi stilling til de ting, der er kommet ind. Meget af det, der er kommer fra Danmarks Naturfredningsforening er ting, der er i gang, og forslagene, der ligger fra DN, vil blive indarbejdet i forslaget til planstrategi, siger kommunaldirektør Jens Peter Møller. Det er hans vurdering, at det bearbejdede forslag til Planstrategi 2002 vil være klar til komme på kommunalbestyrelsesmødet i februar måned. Ifølge planstrategi-papiret skal der i løbet af 2003 ske en delvis revision af kommuneplanen, idet Agenda 21 indarbejdes, og de andre temaer vedrører erhvervs- og befolkningsudvikling, trafiksikkerhed og udviklingen i landdistrikterne. - Vi holder formentlig i offentlighedsfasen nogle møder med borgerne, tilføjer Jens Peter Møller, der er tovholder for området indtil 1. marts, hvor kommunens planlægger Bettina Hedeby kommer tilbage fra barselsorlov. Ris og ros Høringssvaret fra DNs lokalkomite i Sindal har Agenda 21 som omdrejningspunkt, og det er både ros og ris i tre hovedpunkter, som svaret er opdelt i: Mindskelse af miljøbelastning og resourceforbrug. Fremme af bæredygtig udvikling. Fremme af biologisk mangfoldighed. Under det første punkt efterlyser DN en mere målrettet information overfor borgere på landet, der ikke er tilsluttet renovationsordning, og lokalkomiteen tilbyder at udarbejde forslag til en fællesinformation. Spildevandsplanen for det åbne land hilses velkommen, og DN opfordrer til at kommunen overvejer at etablere flere rodzoneanlæg. Dernæst kritiseres miljøtilsynet for ikke at være effektivt nok, og DN foreslår, at kommunen vælger samarbejdspartnere til at udføre tilsynet. Omkring den bæredygtige udvikling skriver DN, at det er særdeles vigtigt, at kommunen friholder det åbne land for unødig bebyggelse, at de rekreative områder fortsat bør prioriteres højt, og organisationen foreslår flere cykel- og gangstier i kommunen. Specielt i oplandet til Sindal by. Lokalkomiteen har med tilfredshed iagttaget den gode miljøvenlige vedligeholdelsesstandard for de små vandløb, men gør også opmærksom på, at det er vigtigt at bevare flere oaser i det åbne land for at fremme den biologiske mangfoldighed. Heder, naturenge, moser og overdrev er ifølge DN truede områder, og af og til forsvinder dele af disse områder.