Dokumentation: Nævnets afgørelse

Det er det såkaldte habitatdirektiv, der er omdrejningspunktet i sagen. Ifølge dette forpligter landene sig til at indføre en "streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde" for en række dyrearter. Det har både Danmarks Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen påpeget i deres udtalelser om sagen. Amtet har erkendt manglerne, men lovet, at man senere - altså før anlæggelsen af vejen - ville foretage nye undersøgelser. Naturklagenævnet skriver i sin afgørelse blandt andet: "VVM-redegørelsen indeholder en redegørelse for naturområderne og konsekvensvurdering af linieføringen over Egholm. Med henvisning navnlig til Skov- og Naturstyrelsens udtalelse til sagen må det imidlertid lægges til grund, at VVM-redegørelsens beskrivelse af habitatområdet, herunder udpegningsgrundlaget, og dermed af vejføringens forventede konsekvenser er mangelfuld og derfor ikke opfylder kravene i habitatdirektivet. ... Det må endevidere lægges til grund, at amtet under planprocessen var bekendt med det ændrede udpegningsgrundlag. Endvidere er amtet forpligtet til at undersøge og redegøre nærmere for bilag IV-beskyttede arter, herunder strandtudsen. ... Disse undersøgelseskrav er ikke opfyldt i den foreliggende sag, og der skal derfor foreligge helt særlige og meget tungtvejende grunde for ikke at statuere ugyldighed. Naturklagenævnet finder ikke, at amtet har anført grunde, der kan begrunde en opretholdelse af regionplantillægget i strid med den klare regel i habitatbekendtgørelsen. ... Det er således ikke tilstrækkeligt til opfyldelse af habitatreglerne, at vurderingen, som oplyst af amtet, vil blive foretaget efterfølgende. Naturklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at regionplantillæg nr. 108 og VVM-redegørelse for 3. Limfjordsforbindelse over Egholm underkendes som ugyldig." Naturklagenævnet behandlede samtidig flere andre klager over regionplantillægget. Heriblandt en klage fra Enhedslisten over, at partiets alternative forslag - en såkaldt bæredygtig trafikløsning - ikke i tilstrækkelig grad var blevet vurderet. Denne klage afviser nævnet:Der er "ikke pligt til at gennemføre nærmere undersøgelser af alle foreslåede alternativer," hedder det.