Jammerbugt

Dren­ge­drøm er gå­et i op­fyl­del­se - nu er der tid til at ma­le

Pe­ter Kock de­bu­te­rer som ma­ler med en ud­stil­ling på for­års­mes­sen i Aal­borg Kong­res & Kul­tur Cen­ter i week­en­den.FO­TO: JENS MOR­TEN

Pe­ter Kock de­bu­te­rer som ma­ler med en ud­stil­ling på for­års­mes­sen i Aal­borg Kong­res & Kul­tur Cen­ter i week­en­den.FO­TO: JENS MOR­TEN

TRAN­UM:Pe­ter Kock, Tran­um, der har ar­bej­det som bl.a. høj­sko­le­for­stan­der og læ­rer, har ef­ter at være ble­vet pen­sio­nist få­et op­fyldt en drøm, han har haft si­den dren­ge­åre­ne: Han er sprun­get ud som bil­led­ma­ger og de­bu­te­rer med en ud­stil­ling på for­års­mes­sen i Aal­borg Kong­res & Kul­tur Cen­ter i week­en­den. For­års­mes­sen åb­ne­de i går og fort­sæt­ter i dag og i mor­gen, og Pe­ter Kock vi­ser 15 ma­le­ri­er på sin stand. Han ma­ler med tør­pas­tel og hen­ter in­spi­ra­tion i na­tu­ren: gam­le rød­der, strand­sten, træ og hvad han el­lers fin­der af spæn­den­de ting. Hyp­pi­ge mot­iver er an­sig­ter in­spi­re­ret af strand­sten med an­sigts­træk. Dem ar­bej­der han vi­de­re med og ud­vik­ler. Pe­ter Kock er me­get be­gejst­ret for tør­pas­tel som ar­bejds­ma­te­ria­le. - Det er et fan­ta­stisk ma­te­ria­le, når det dre­jer sig om at få far­ver­ne til at gli­de sam­men, si­ger han. Pe­ter Kock er år­gang 1939, og si­den han var 15 år har han drømt om at ud­tryk­ke sig bil­led­ligt. - At jeg først er kom­met i gang med bil­led­ma­geri nu skyl­des, at jeg har haft et travlt ar­bejds­liv med man­ge pro­jek­ter. Som pen­sio­nist har jeg få­et ro og tid til at for­dy­be mig. Da Pe­ter Kock ud­dan­ne­de sig til læ­rer på Kø­ben­havns Af­ten­se­mi­na­ri­um, hav­de han form­ning som lin­je­fag. - Som pen­sio­nist er jeg be­gyndt på Nord­jyl­lands Kunst­sko­le i Aal­borg, og der brød man­ge års trang til bil­led­ma­geri frem, og et nyt liv er be­gyndt for mig, si­ger en glad Pe­ter Kock.